Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za 2012. godinu

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04, 63/08), Gradonačelnik Grada Korčule dana 13. veljače 2012. godine, donio je

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule
za 2012.  godinu