Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule za 2018.  godinu

Na temelju članka 37. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama («Narodne novine», broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11), članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru («Narodne novine», broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), Gradonačelnik Grada Korčule dana 6. veljače 2018. godine, donio je

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule
za 2018.  godinu

Članak 1.

Planom upravljanja pomorskim dobrom  na području Grada Korčule za 2018. godinu (u nastavku teksta: Plan), utvrđuju se poslovi i zadaće nadležnih tijela Grada Korčule u svrhu redovnog upravljanja pomorskim dobrom, pod čime se podrazumijeva briga, zaštita i održavanje pomorskog dobra u općoj upotrebi, kao i popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti koje se mogu obavljati na području Grada Korčula, te mikrolokacije za obavljanje djelatnosti.
Opća upotreba pomorskog dobra podrazumijeva da svatko ima pravo služiti se pomorskim dobrom sukladno njegovoj prirodi i namjeni.

Članak 2.

Ovaj je Plan usklađen s godišnjim planom upravljanja pomorskim dobrom Dubrovačko-neretvanske županije, u pogledu plana koncesioniranja i davanja koncesijskih odobrenja, u smislu članka 5. stavka 2. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru, o čemu je nadležno tijelo Županije izdalo Potvrdu KLASA: 947-01/18-01/09 URBROJ: 2117/1-08-18-02 od 23. siječnja 2018. godine.

Potvrda iz stavka 1. ovog članka prilaže se uz izvornik ovog Plana.

Članak 3.

Sukladno prikupljenim sredstvima koja se uprihode temeljem Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, Grad će usmjeravati ta sredstva za :

  • Utvrđivanje granica pomorskog dobra 20. 000,00 kn
  • Građevinsko- obrtnički radovi održavanja objekata i uređaja na plažama (saniranje objekata, obalnih zidova, sunčališta, staza, ograda i drugo)  40.000,00 kn
  • Održavanje postojećih plaža (čišćenje, koševi, nasipanje 40.000,00 kn šljunkom, kemijski WC i sl)
  • Naknada Vijeću za davanje koncesijskih odobrenja    20.000,00 kn

UKUPNO:  120.000,00 kn

U 2018. godini pokrenut će se postupka utvrđivanja granica pomorskog dobra na dijelu k.o. Korčula i k.o. Račišće, te će se održavati postojeće plaže na području Grada Korčula prema popisu kojeg dostave Mjesni odbori u skladu s planiranim sredstvima.

Članak 4.

Brigu o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, Grad Korčula će provoditi putem Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet (komunalnog redarstva), koordinirano i uz pomoć policije, lučke kapetanije te drugih nadležnih državnih tijela.

Na dijelovima pomorskog dobra za koja je dodijeljena koncesija ili koncesijsko odobrenje za obavljanje određene djelatnosti na morskoj obali, o zaštiti i održavanju pomorskog dobra brine se ovlaštenik koncesije, odnosno korisnik koncesijskog odobrenja. Nadzor nad prethodno navedenim za potrebe Grada provodi komunalno redarstvo.

Članak 5.

Sredstava za redovno upravljanje pomorskim dobrom čine sredstva od naknada za koncesiju i naknada za koncesijsko odobrenje u iznosu od 480.000,00 kn.

Cijeli tekst Plana pročitajte na linku.