Poziv za podnošenje pisma namjere za postavljanje kioska na Dominču

Grad Korčula pozivaju sve zainteresirane fizičke i pravne osobe koje bi htjele uzeti u zakup lokaciju na trajektnom pristaništu Dominče u Korčuli (uz zgradu „Žuva“) da podnesu pismo namjere za zakup. Pisma namjere zaprimaju se u Gradu Korčuli do 15. travnja 2011. godine.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

o b j a v l j u j e

P O Z I V
za podnošenje pisma namjere za zakup lokacije na
trajektnom pristaništu u Korčuli za postavljanje kioska

I.

Pozivaju se zainteresirane fizičke i pravne osobe koje bi htjele uzeti u zakup lokaciju na trajektnom pristaništu Dominče u Korčuli (uz zgradu „Žuva“) da podnesu pismo namjere za zakup.

II.

U kiosku će se moći obavljati prodaja suvenira, info punkt, turistička agencija i sl., a isključeno je obavljanje ugostiteljske djelatnosti kao i trgovina (prodaja hrane i pića).

III.

U pismu namjere treba, osim naziva i adrese, navesti djelatnost koja bi se obavljala u predmetnom kiosku, i na koje bi se vrijeme površina uzela u zakup.

IV.

Dozvoljeni kiosk može biti veličine do 12 m², te mora biti identičan postojećim na tom prostoru ili sličan.
Ako zainteresirana osoba želi postaviti sličan kiosk, onda je dužna u pismu namjere za isti dostaviti grafički prikaz i sliku s podacima o kiosku.
Ako će zainteresirana osoba prihvatiti izgled postojećih kioska, o tome se mora u pismu namjere očitovati.

V.

Pisma namjere dostavljaju se na adresu: Grad Korčula, JUO-Odsjek za gospodarenje prostorom, gospodarstvo i društvene djelatnosti, do 15. travnja 2011. godine.

VI.

Nakon uvida u pisma namjere i ukoliko bude zainteresiranih za zakup prema općim uvjetima iz točke II. i IV. ovog poziva, Grad Korčula će raspisati javni natječaj za dodjelu jedne lokacije (uz zgradu „Žuva“) za postavljanje kioska.

KLASA: 372-05/11-01/123
URBROJ: 2138/01-02-11-1
Korčula, 21. ožujka 2011.

Gradonačelnik
Mirko Duhović, dipl. ing.