Poslovnik o radu Stožera civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 19. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16 i 47/6) te članaka 49. stavka …

Na temelju članka 21. stavka 5. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), članka 19. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16 i 47/6) te članaka 49. stavka 1. točke 27. i 127. stavka 1. Statuta Grada  („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14, gradonačelnik Grada Korčule dana 27. listopada 2017. godine donio je

P O S L O V N I K
o radu Stožera civilne zaštite Grada Korčule

Članak 1.

         Ovim Poslovnikom utvrđuje se način rada Stožera civilne zaštite Grada Korčule (dalje u tekstu: Stožer), osobito pripremanje, sazivanje i rad na sjednicama Stožera, donošenje odluka iz njegovog djelokruga rada, prava i dužnosti članova Stožera te druga pitanja.

Članak 2.

         Stožer obavlja poslove koji proizlaze iz Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15), Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16 i 47/16) te drugih propisa koji uređuju sustav civilne zaštite.

Članak 3.

         Stožer obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, razvija plan djelovanja sustava civilne zaštite na svom području, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlaže donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti u sustavu civilne zaštite.

Članak 4.

 Sjedište Stožera je u prostorijama Grada Korčule, Trg A. i S. Radića 1, Korčula, ili drugom odgovarajućem prostoru koji odredi načelnik Stožera kao pričuvni prostor u slučaju nemogućnosti rada Stožera na navedenoj adresi.

 

Cijeli tekst Poslovnika pročitajte OVDJE.