Povjerenstvo za praćenje realizacije projekta izgradnje parkirališta s poslovnim prostorom u predjelu „Potok“ u Korčuli

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD KORČULA
Gradonačelnik

KLASA: 022-06/13-01/06-06/13-01/06
URBROJ: 2138/01-02-13-1
Korčula, 28. lipnja 2013.

Na temelju članka 75. i članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13 i 4/13-pročišćeni tekst ) donosi se

Z A K L J U Č A K

1. Osniva se Povjerenstvo za praćenje realizacije projekta izgradnje parkirališta s poslovnim prostorom u predjelu „Potok“ u Korčuli, kao radno tijelo Gradonačelnika, u sastavu:

– Gradonačelnik, predsjednik Povjerenstva

– Zamjenik gradonačelnika, zamjenik predsjednika

– Marica Kosović, član

– Mirjana Burica Žuvela, član

– Ivan Blitvić, član

– Jakov Belić, član.

2. Zadaća Povjerenstva je da utvrdi sve sporna pitanja te eventualne obveze Grada Korčule prema tvrtki Tommy d.o.o. i obratno a vezano za izgradnju i stavljanje u uporabu parkirališta s poslovnim prostorom, odnosno za utvrđivanje načina rješavanja svih odnosa vezanih za realizaciju projekta izgradnje parkirališta s poslovnim prostorom.

3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNIK

Vinko Kapelina. dipl. oec.

Kompletan tekst Zaključka pogledajte ovdje.