Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 19. prosinca 2018. godine, s početkom u 17.00 sati, u gradskoj vijećnici u Korčuli.

KLASA: 021-05/18-02/07
URBROJ: 2138/01-01-18-1
Korčula, 10. prosinca 2018.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 za dan 19. prosinca (srijeda) 2018. godine,
s početkom u 17.00 sati,
u gradskoj vijećnici u Korčuli.

Predlažem sljedeći

D n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 12. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog odluke o izmjenama i dopunama proračuna Grada Korčule za 2018. godinu
  Obrazloženje uz izmjene i dopune proračuna Grada Korčule za 2018. godinu
 3. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu
 4. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2018. godinu
  Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019. godinu – Prilog 1
 5. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Grada Korčule za 2018. godinu
 6. Konačni prijedlog programa o izmjeni Programa javnih potreba Grada Korčule u tehničkoj kulturi za 2018. godinu
 7. Konačni prijedlog programa o izmjenama Programa javnih potreba Grada Korčule u športu za 2018. godinu
 8. Konačni prijedlog proračuna Grada Korčule za 2019. godinu
  Obrazloženje uz izmjene i dopune proračuna Grada Korčule za 2019. godinu
 9. Konačni prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Korčule za 2019. godinu
 10. Konačni prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2019. godinu
 11. Konačni prijedlog programa gradnje komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2019. godinu
 12. Konačni prijedlog programa javnih potreba Grada Korčule u kulturi za 2019. godinu
 13. Konačni prijedlog programa javnih potreba Grada Korčule u tehničkoj kulturi za 2019. godinu
 14. Konačni prijedlog programa javnih potreba Grada Korčule u športu za 2019. godinu
 15. Kupnja nekretnine označene kao zk.č.br. 979 ZGR, površine 800 m², upisana u z.k.ul. 1402 k.o. Korčula (zgrada „Žuva“ na Domiču)
 16. Konačni prijedlog odluke o donošenju procjene rizika od velikih nesreća za Grad Korčulu
  Graficki prilog 1
  Graficki prilog 2
  Graficki prilog 3
  Graficki prilog 4
  Graficki prilog 5
 17. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za 2018. godinu
 18. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Korčule u 2019. godini
 19. Odobrenje lokacije za trgovinu na malo putem automata.

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK  GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing., v.r.