Poziv na 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 6. ožujka (srijeda) 2024. godine, s početkom u 17:00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/24-01/01
URBROJ: 2117-9-03/1-24-1
Korčula, 27. veljače 2024.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 21. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

za dan 6. ožujka (srijeda) 2024. godine,
s početkom u 17.00 sati,
u Gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

Predlažem sljedeći
d n e v n i  r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća
2. Izvještaj o radu Centra za kulturu Korčula za 2023. godinu
3. Plan rada Centra za kulturu Korčula za 2024. godinu
4. Izvješće o radu Gradske knjižnice “Ivan Vidali” za 2023. godinu
5. Program rada i financijski plan Gradske knjižnice “Ivan Vidali” za 2024. godinu
6. Izvješće o radu Dječjeg vrtića Korčula za 2023. godinu
7. Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2023./2024. godinu
8. Izvješće o radu Gradskog muzeja Korčula za 2023. godinu
9. Program rada Gradskog muzeja Korčula za 2024. godinu
10. Prijedlog (novog) Statuta Gradskog muzeja Korčula – davanje suglasnosti
11. Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2023. godinu
12. Program rada Ustanove „Športski objekti Korčula” za 2024. godinu
13. Konačni prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Korčule
14. Konačni prijedlog Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Korčule od 2024. do 2028. godine
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
15. Konačni prijedlog Odluke o korištenju prava prvokupa čest. zem. 153/3 k.o. Korčula
Prilog 1
16. Konačni prijedlog Odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (nerazvrstana cesta Strećica)
Prilog 1
17. Konačni prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za parcelaciju k.č. 328. K.O. Korčula u vlasništvu Grada Korčule i davanja prava služnosti investitoru radi ishodovanja građevne dozvole
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
18. Konačni prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na sklapanje Ugovora o uređenju međusobnih odnosa
Prilog 1
Prilog 2
Prilog 3
Prilog 4
Prilog 5
Prilog 6
Prilog 7
Prilog 8
Prilog 9

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin