Poziv na 31. (žurnu) elektroničku sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

31. (žurna) elektronička sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se putem e-maila u petak 29. siječnja 2021. godine, s početkom izjašnjavanja, odnosno glasanja u 11,00 sati i završetkom do 13,00 sati.

KLASA: 021-05/21-02/01
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 27. siječnja 2021.

Na temelju članka 113. i 114. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 37. stavkom 5. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),  sazivam (žurno)

 31. elektroničku sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule
koja će biti održana putem e-maila u petak 29. siječnja 2021. godine,
s početkom izjašnjavanja, odnosno glasanja u 11,00 sati i završetkom do 13,00 sati.

Predlažem sljedeći
D n e v n i   r e d:

  1. Konačni prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke na području grada Korčule za 2022. godinu.

Sukladno članku 135. stavku 4. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), „Aktualni sat“ se neće održati, s obzirom da je sjednica sazvana žurno.

Sastavni dio ovog poziva su:

Molim da se sjednici odazovete, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing. v.r.