Poziv na 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

9. sjednica Gradskog vijeća Grada Korčule održat će se 8. srpnja (petak) 2022. godine, s početkom u 18:00 sati, u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

KLASA: 024-02/22-01/03
URBROJ: 2117-9-01-22-1
Korčula, 30. lipnja 2022.

Na temelju članaka 113., 114. i 115. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18) sazivam 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule

 za dan 8. srpnja (petak) 2022. godine,
s početkom u 18:00 sati,
u gradskoj vijećnici Grada Korčule u Korčuli.

 Predlažem sljedeći
d n e v n i   r e d:

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Gradskog vijeća
 2. Konačni prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Korčule za 2021. godinu
  Prilog 1
 3. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Korčule za 2021. godinu
  Prilog 1
 4. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Korčule u 2021. godini
 5. Konačni prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva komunalnih vodnih građevina za javnu odvodnju na području Grada Korčule u vlasništvo NPKLM vodovod d.o.o.
 6. Konačni prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra (k.č. 973 k.o. Korčula)
  Prilog 1
 7. Konačni prijedlog odluke o utvrđivanju komunalne infrastrukture javnog dobra u općoj uporabi (k.č. 1014/3 i 360 k.o. Korčula)
  Prilog 1
 8. Prijedlog zaključka o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule gosp. Michaelu Anthony Unsworthu
 9. Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo gđi Stanki Kraljević
 10. Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo gosp. Nevenu Faziniću
 11. Prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo gosp. Klaudiju Bojiću
 12. Prijedlog zaključka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi poreza na reklame
 13. Prijedlog zaključka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi zakupa javne površine
 14. Prijedlog zaključka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi poreza na kuće za odmor
 15. Prijedlog zaključka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi poreza na potrošnju
 16. Prijedlog zaključka o otpisu zastarjelih i nenaplativih potraživanja po osnovi stanarina
 17. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na ishođenje rješenja o izvedenom stanju za rekonstrukciju zgrade (k.č. 80, 81, 83, 86, 84/2, 84/3, 85/1 i dio 82, 85/2, 3285/1 k.o. Račišće)
  Prilog 1
  Prilog 2
 18. Memorandum o razumijevanju (solarna elektrana)
  Prilog 1

Molim za nazočnost sjednici, a u slučaju spriječenosti izvijestite nas na tel. 711-143 ili 711-184.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin