Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga

Grad Korčula objavljuje poziv za podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga s osnova kamata uz istodobno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis poreznog duga s osnova kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 7. kolovoza 2013.godine,

…………….

……..REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
…………GRAD KORČULA

Na temelju članka 9. Zakona o naplati poreznog duga fizičkih osoba („Narodne novine“, broj 55/13), Grad Korčula objavljuje

P  O  Z  I  V
za podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga s osnova kamata uz istodobno
reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis poreznog duga
s osnova kamata uz uplatu  glavnice duga jednokratno

 1. Pozivaju se fizičke osobe – građani i  fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do 09.05.2013.godine (obrtnici, odvjetnici, arhitekti, liječnici i dr.), kao i fizičke osobe u djelatnosti poljoprivrede i ribarstva koje obavljaju registriranu djelatnost ili su obvezno osigurane osobe koje obavljaju poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje, a upisane su upisnik OPG u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog gospodarstva,  u daljnjem tekstu: fizička osoba),  na podnošenje zahtjeva za otpis poreznog duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga ili zahtjeva za otpis poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno (u daljnjem tekstu: zahtjev).
 2. Zahtjev se može podnijeti za dugovanja po osnovi dospjelog, nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga nastalog  s osnova poreza, doprinosa i drugih javnih davanja prema Gradu Korčula (porez na tvrtku ili naziv, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, komunalni doprinos, komunalna naknada i spomenička renta).
 3. Za dug po osnovi gradskih poreza (porez na tvrtku ili naziv, porez na potrošnju, porez na potrošnju, porez na kuće za odmor, komunalna naknada i spomenička renta) zahtjev se podnosi Upravnom odjelu za proračun i financije, a za dug po osnovi komunalnog doprinosa Upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, gradnju, komunalno gospodarstvo i promet. Podnositelj zahtjeva dužan je stanje duga uskladiti s navedenim odjelima Grada Korčule.
  .
 4. Pisani i obrazloženi zahtjev  predaje se Gradu Korčula, Trg. A. i S. Radića 1,  na obrascu Grada Korčule ZFO, dostupnom u pisarnici Grada Korčule na adresi Korčula, Trg A. i S. Radića 1, i na web stranici Grada Korčule www.korcula.hr.
 5. Krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 07.08.2013.godine, a zahtjev zaprimljen  nakon isteka navedenog roka odbacit će se rješenjem, kao nepravodoban.
  .
 6. O zahtjevu odlučuje rješenjem nadležni odjel Grada Korčule, koji će po izvršnosti rješenja o otpisu kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga, odnosno rješenja o otpisu  kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, provesti otpis kamata.
  Ako se utvrdi  da se fizička osoba  ne pridržava rokova i načina plaćanja utvrđenih rješenjem o otpisu poreznog duga s osnove kamata uz istovremeno reprogramiranje naplate glavnice duga, rješenje će se ukinuti, a iznos otpisanih kamata ponovno evidentirati. U slučaju neplaćanja duga u roku utvrđenim rješenjem o otpisu poreznog duga s osnove kamata uz uplatu glavnice duga jednokratno, gubi se pravo na otpis duga s osnove kamata.

Dodatak:

OBAVIJEST FIZIČKIM OSOBAMA O PRIMJENI ZAKONA O NAPLATI POREZNOG DUGA FIZIČKIH OSOBA

Zakonom o naplati poreznog duga fizičkih osoba („Narodne novine“, broj 55/13)  koji je stupio na snagu 09.svibnja 2013. godine uređeni su uvjeti, način i postupak naplate dospjelog nenaplaćenog, odnosno neplaćenog poreznog duga fizičkih osoba.

Svrha rečenog Zakona je omogućiti reprogramiranje naplate glavnice duga uz kamatnu stopu u visini od 4,5% plaćanjem u mjesečnim obrocima na rok otplate, koji ovisno o visini poreznog duga, može biti najmanje do 36 mjeseci i najviše do 60 mjeseci, uz istovremeni otpis duga s osnove kamata ili ako  to više odgovara, omogućiti otpis duga s osnove kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom.

Prema ovom Zakonu zahtjev mogu podnijeti  fizičke osobe-građani  i fizičke osobe koje su registriranu djelatnost prestale obavljati do dana stupanja na snagu ovog Zakona, te fizičke osobe u djelatnosti poljoprivrede i ribarstva koje obavljaju registriranu djelatnost ili su obvezno osigurane osobe koje poljoprivrednu djelatnost kao jedino i glavno zanimanje a upisane su u upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog gospodarstva.

Porezni dug nastao s osnove poreza je porez na tvrtku ili naziv, porez na potrošnju i porez na kuću za odmor, kao i dug nastao s osnove  javnih davanja, komunalne naknade, komunalnog doprinosa i spomeničke rente.

Zahtjev se podnosi Gradu Korčula, na obrascu koji svojim sadržajem prati sadržaj koji je propisan Zakonom, i istim se

 • predlaže otpis duga s osnove kamata s prijedlogom razdoblja reprogramiranja naplate glavnice duga,
 • ili se predlaže otpis duga s osnove kamata uz plaćanje kamata uz plaćanje glavnice duga jednokratnom uplatom.

Nadalje, fizičke osobe koje dug žele platiti po ovom Zakonu a kojima su blokirani računi ili im se plijeni plaća, Zakon propisuje  mogućnost za odgodu ovrhe, ako se razlozi za odgodu učine opravdanim.