Pravilnik o dopuni Pravilnika o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

KLASA: 110-01/13-01/05
URBROJ: 2117-9-02-23-00004
Korčula, 30. ožujka 2023.

Na temelju članka 26. Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10, 6/10, 2/13 i 18/20), gradonačelnica Grada Korčule dana 30. ožujka 2023. godine donijela je:

P R A V I L N I K
o dopuni Pravilnika o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima
službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule

Članak 1.

U Pravilniku o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 10/13, 2/14 i 14/21) u članku 28. dodaje se stavak 3. koji glasi:

„(3) Službeniku, odnosno namješteniku može se isplatiti i druga prigodna godišnja nagrada u jednakim iznosima u visini koju određuje Gradonačelnik posebnom odlukom, s time da ona ne može biti manja od visine koja je određena za državne službenike i namještenike niti veća od iznosa na koji se prema posebnim propisima ne plaća porez na dohodak.“

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. travnja 2023. godine, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.