Pravilnik o kriterijima, obimu i načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika i studenata s područja Grada Korčule_2012

Na temelju članka 5. Odluke o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 3/12), Gradonačelnik Grada Korčule dana 8. lipnja 2012. godine donio je

P R A V I L N I K
o kriterijima, obimu i načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje
troškova javnog prijevoza učenika i studenata s područja Grada Korčule

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o kriterijima, obimu i načinu ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika i studenata s područja Grada Korčule (u nastavku teksta: Pravilnik) podrobnije uređuju kriteriji, obim i način ostvarivanja prava na sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika i studenata s područja Grada Korčule iz Proračuna Grada Korčule, a u skladu s Odlukom o sufinanciranju prijevoza učenika i studenata („Službeni glasnik Grada Korčule, br. 3/12).

Članak 2.

Pod prijevozom učenika i studenata podrazumijeva se javni prijevoz autobusom sa prijevoznikom s kojim Grad Korčula ima potpisan ugovor o sufinanciranju prijevoza ili na drugi način uređen poslovni odnos vezan za sufinanciranje troškova prijevoza učenika i studenata na određenim relacijama.

Članak 3.

Poslove u svezi s ostvarivanjem prava na sufinanciranje prijevoza propisanih ovim Pravilnikom obavlja upravno tijelo Grada Korčule nadležno za društvene djelatnosti  (u nastavku teksta: upravno tijelo).

II. KRITERIJI ZA OSTAVARAVNJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA

Članak 4.

Pravo na sufinanciranje prijevoza osigurava se hrvatskim državljanima koji imaju prebivalište na području Grada Korčule, odnosno stranim državljanima kojima imaju pravo stalnog nastana u Republici Hrvatskoj na području Grada Korčule, koji su redovni učenici srednje škole, odnosno redovni studenti visokog učilišta bez obzira da li se obrazovna ustanova nalazi u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, i koji ispune određene uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Članak 5.

Pod učenikom podrazumijeva se učenik srednje škole.

Pod studentom podrazumijeva se student visokog učilišta.

Pod visokim učilištem u smislu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju podrazumijevaju se sveučilišta te fakultete i umjetničke akademije u njegovom sastavu, veleučilišta i visoke škole.

III. OBIM PRAVA NA SUFINACIRANJE PRIJEVOZA

Članak 6.

Učenici, odnosno studenti imaju pravo na sufinanciranje troškova prijevoza, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, na sljedećim relacijama i u obimu:

  1. Korčula – Dubrovnik i obratno, najviše do 8 povratnih karata (najviše do 16 vožnji u jednom pravcu),
  2. Korčula – Split i obratno, najviše do 4 povratne karte (najviše do 8 vožnji u jednom pravcu),
  3. Korčula – Zadar i obratno, najviše do 4 povrate karte (najviše do 8 vožnji u jednom pravcu),
  4. Korčula – Split – Rijeka i obratno, najviše do 4 povratne karte (najviše do 8 vožnji u jednom pravcu),
  5. Korčula – Zagreb i obratno, najviše do 4 povratne karte (najviše do 8 vožnji u jednom pravcu).

Ukoliko se temeljem posebnih propisa učenicima odnosno studentima sufinancira javni prijevoz iz drugih izvora za određene ili dio relacije iz prethodnog stavka, kao što je npr. Korčula-Ston i obratno, tada će se sufinanciranje odnositi na relaciju koja nije pokrivena već sufinanciranim prijevozom, npr. Ston-Dubrovnik-obratno.

Točan broj povratnih karata, odnosno vožnji u jednom pravcu koje će sufinancirati Grad Korčula tijekom kalendarske godine ovisi o osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Korčule, o čemu će posebnu odluku donijeti Gradonačelnik po usvajanju Proračuna.

Članaka 7.

Grad Korčula ne sufinancira lokalni prijevoz učenika, odnosno studenta na otoku Korčuli, tj. od grada Korčule do drugih naselja Grada Korčule gdje učenici, odnosno studenti ima prebivalište.

Članak 8.

Pravo na sufinanciranje prijevoza učenika i studenata, tj. broj povratnih karata, odnosno vožnji u smislu članka 6. ovog Pravilnika vrijedi za proračunsku, tj. kalendarsku godinu.

Članak 9.

Sufinanciranje prijevoza u smislu članka 6. ovog Pravilnika podrazumijeva da Grad Korčula plaća prijevozniku punu cijenu putne karte.

IV. NAČIN OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA

Članak 10.

Učenici, odnosno studenti koji ispunjavaju kriterije iz članka 4. ovog Pravilnika, pravo na sufinanciranje prijevoza mogu ostvariti na temelju javnog poziva koji upravno tijelo u ime i za račun Grada Korčule objavljuje na lokalnom radiju, oglasnim pločama po mjesnim odborima i gradskim kotarima i na web stranici Grada Korčule.

Sadržaj poziva odredit će upravno tijelo vodeći računa da isti bude transparentan, jasan za učenike i studente i s preciznim rokovima dostave potrebnih dokumenata, uvažavajući uvjete za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza propisane ovim Pravilnikom.

Rok za dostavu prijava iznosi 15 dana od dana objave javnog poziva na web stranici Grada Korčule, a ukoliko iz određenih tehničkih razloga web stranica Grada Korčule nije u funkciji, rok teče od dana objave javnog poziva na oglasnim pločama.

Javni poziv objavljuje se početkom mjeseca studenog tekuće godine, za iduću kalendarsku godinu.

Članak 11.

Učenici, odnosno studenti koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili pravo na sufinanciranje prijevoza dostavljaju na javni poziv iz članka 10. ovog Pravilnika samo prijavu i potvrdu o redovitom upisu u tekuću školsku, odnosno akademsku godinu, izdanu od odgovarajuće obrazovne ustanove, a u svrhu ostvarivanja prava na sufinancirani prijevoz.

Članak 12.

Učenici, odnosno studenti koji do sada nisu ostvarili pravo na sufinanciranje prijevoza, dostavljaju na javni poziv sljedeće:

  1. prijavu,
  2. potvrdu o redovnom upis u obrazovnu ustanovu
  3. dokaz o prebivalištu (preslika osobne iskaznice, putovnice ili domovnice ili uvjerenje MUP-a o prebivalištu, a za osobe s pravom stalnog nastana na području Grada Korčule dokaz o istom.

Upravno tijelo može utvrditi obrazac prijave, koju će staviti na web stranici Grada Korčule, koji se  može koristiti u prijavi na javni poziv.

Prijava mora obvezno sadržavati ime i prezime i adresu učenika, odnosno studenta, kontakt telefone i potpis.

Uvažavat će se i prijave koje u ime i za račun učenika, odnosno studenta podnese netko od punoljetnih članova njegova kućanstva (roditelj, djed, baka, brat, sestra, skrbnik, posvojitelj, udomitelj), i u tom slučaju se u prijavi treba naznačiti za koga se prijava odnosi i tko je kao takvu podnosi.

Uz prijavu se trebaju priložiti dokazi  iz članka 11. odnosno članka 12. ovog Pravilnika.

Ukoliko je prijava neuredna ili uz nju nisu priloženi potrebni dokazi, upravno tijelo će od podnositelja prijave zatražiti uređenje odnosno dopunu prijave, za što će mu ostaviti rok od osam dana. Ako podnositelj prijave u danom roku ne uredi odnosno dopuni svoju prijavu, takva prijave se neće više razmatrati, tj. ista će se odbaciti i taj podnositelj prijave ne može ostvarivati pravo na sufinanciranje, o čemu mu upravno tijelo dostavlja obavijest.

Članak 13.

U slučaju da učenici, odnosno studenti propuste rok za javljanje na javni poziv iz članka 10. odnosno 12. ovog Pravilnika, odnosno ako im prijava bude odbačena u smislu članka 12. stavka 6. ovog Pravilnika, pravo na sufinanciranje prijevoza mogu ostvariti i naknadnim podnošenjem prijave upravnom tijelu i dostavom odgovarajuće dokumentacije potrebne za ostvarivanje tog prava.

Članak 14.

O ostvarivanju prava na sufinanciranje prijevoza upravno tijelo će podnositelje prijave pismeno obavijestiti.

Članak 15.

Učenici, odnosno studenti počinju ostvarivati pravo na sufinanciranu vožnju sukladno ovom Pravilniku od trenutka primitka kuponske vozne karte (čip kartica) ili druge odgovarajuće pokazne iskaznice koje odredi pružatelj usluge prijevoza (u nastavku teksta: iskaznica).

Temeljem iskaznice korisnici sufinanciranog prijevoza se identificiraju i koriste, tj. imaju pravo na onoliki broj sufinanciranih prijevoza iz članka 6. ovog Pravilnika tijekom kalendarske godine, neovisno kada će se obim sufinanciranih vožnji u tom periodu iskoristiti.

O primitku iskaznice  upravno tijelo je obvezno sačiniti potvrdu o preuzimanju koju mora potpisati učenici, odnosno studenti, kao korisnici sufinanciranog prijevoza, ili netko od punoljetnih članova njihova kućanstva koji u ime i račun korisnika prijevoza preuzimaju iskaznicu.

Članak 16.

Učenicima, odnosno studentima za koje se utvrdi da ne ispunjavaju uvjete za ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza, upravno tijelo će u roku od 15 dana po isteku roka za podnošenje prijave, odnosno naknadne prijave dostaviti obavijest o neispunjavanju uvjeta za sufinanciranje prijevoza.

Na temelju pisane obavijesti učenici, odnosno studenti mogu podnijeti prigovor u pisanom obliku Gradonačelniku u roku od osam dana od dana primitka obavijesti.

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik rješenjem u roku od osam dana od dana primitka prigovora.

Rješenje Gradonačelnika o prigovoru je konačno.

Članak 17.

Učenici, odnosno studenti dužni su upravnom tijelu prijaviti svaku promjenu činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza u roku od osam dana od dana nastanka promjene.

Upravno tijelo može utvrđivati promjene činjenica koje utječu na ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza i na bilo koji valjani i zakonom dopušteni način (npr. saznanjem od svjedoka, temeljem izjava, provjerom u obrazovnoj ustanovi, i dr.)

Ako se promijene okolnosti o kojima ovisi ostvarivanje prava na sufinanciranje prijevoza, upravno tijelo će o svakoj promjeni izdati novu obavijest, na koju učenici, odnosno studenti imaju pravo prigovora, na koji se odgovarajuće primjenjuju odredbe stavka 2., 3. i 4. članka 16. ovog Pravilnika.

Temeljem obavijesti koja je postala konačna, upravno tijelo stornira, tj. poništava iskaznicu kod pružatelja usluge prijevoza, čime se onemogućava daljnje korištenje sufinanciranog prijevoza, ukoliko kvota sufinanciranog prijevoza (vožnji) nije već iskorištena.

Članak 18.

Učenici, odnosno studenti koji su ostvarili pravo na sufinanciranje prijevoza propisano ovim Pravilnikom, dužni su nadoknaditi štetu:

  1. ako su na temelju neistinitih ili netočnih podataka za koje je znali ili su morali znati da su neistiniti, odnosno netočni, ili su na drugi protupravan način ostvarili pravo na sufinanciranje koje im ne pripada,
  2. ako su ostvarili pravo na sufinanciranje zbog toga što nisu prijavili promjenu koja utječe na gubitak prava za koju su znali ili su morali znati.

Članak 19.

U slučaju potrebe plaćanja troškova izrade iskaznice pružatelju prijevoza za korisnike sufinanciranog prijevoza za odnosnu kalendarsku godinu, troškove snosi Grad Korčula i korisnik, svaki za 50% iznosa troška, a odluku o utvrđenju visine troška izrade  iskaznice donijet će Gradonačelnik.

Trošak izrade i dostave odgovarajuće slike (formata kao i za osobnu iskaznicu) za iskaznicu, ukoliko bude potrebno, je na korisnicima sufinanciranog prijevoza.

Korisnici sufinanciranog prijevoza dobit će iskaznicu kad uplate svoj dio troška, koje mogu uplatiti na žiroračun ili na blagajni Grada Korčule.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Za 2012. godinu neće se objaviti javni poziv u smislu članka 10. odnosno 110. ovog Pravilnika, s obzirom da su iskaznice izdane s važenjem do 31. prosinca 2012. godine.

Članak 21.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave  u “Službenom glasniku Grada Korčule”.

KLASA: 551-06/12-04/01
URBROJ: 2138/01-02-12-1
Korčula, 8. lipnja 2012.

….GRADONAČELNIK
Mirko Duhović, dipl. ing.