Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule

Na temelju članaka 4. i 79. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 74/10 i 125/14) i članaka 19., 20., 21. i 22. Odluke o ustroju upravnih tijela Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/10, 6/10, 2/13 i 18/20), na prijedlog pročelnika upravnih tijela Grada Korčule, gradonačelnica Grada Korčule dana 13. travnja 2022. godine donijela je

P R A V I L N I K
o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule

 Članak 1.

Ovim se Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Korčule (u nastavku teksta: Pravilnik) uređuju unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, naziv i opis poslova radnih mjesta, broj izvršitelja, potrebni stručni i drugi uvjeti za prijam u službu (radni odnos) i raspoređivanje na radno mjesto (uvjeti za radno mjesto), vrsta  službe, pod čime se razumijeva služba na određeno ili neodređeno vrijeme, s punim ili nepunim radnim vremenom, stupanj složenosti poslova, samostalnost u radu, stupaj suradnje s drugim tijelima i komunikacije sa strankama, stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka  te druga pitanja od značaja za rad upravnih tijela Grada Korčule (u nastavku teksta: upravna tijela) sukladno zakonu i propisima donesenim na temelju zakona.

  • Cijeli tekst Pravilnika možete vidjeti ovdje.