Procedura naplate prihoda

KLASA: 030-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 29. ožujka 2021.

Na temelju članka 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18), članka 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 95/19), i članka 78. stavka 1. točke 3. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), gradonačelnik Grada Korčule  dana 29. ožujka 2021. godine donosi

 PROCEDURU NAPLATE PRIHODA

Članak 1.

Ovim aktom utvrđuje se procedura naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja u Gradu Korčuli, osim ako posebnim propisom nije utvrđeno drugačije. Procedura  ima  za  cilj osigurati  učinkovit  sustav  nadzora  naplate  prihoda  a  u  cilju  pravovremene naplate  potraživanja.

Mjere naplate  dospjelih a nenaplaćenih  potraživanja  odnose se potraživanja za  komunalnu  naknadu, komunalni  doprinos , naknadu  za uređenje  voda, potraživanja po osnovi  zakupa poslovnih  prostora, koncesija, poreza  na  potrošnju, poreza  na  kuće za odmor, spomeničku rentu  i sva  druga  nespomenuta  potraživanja koja  su  prihod  Proračuna  Grada Korčule.

Cjeloviti tekst Procedure naplate prihoda možete pronaći ovdje.

    GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

Komentiraj