Procedura o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

KLASA: 030-02/20-01/01
URBROJ: 2138/01-01-20-1
Korčula, 26. svibnja 2020.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 3. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada  Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18) i člankom 7. Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 95/19) gradonačelnik Grada Korčule dana 26. svibnja 2020. godine donio je

P R O C E D U R U
o izdavanju i obračunu naloga za službeni put

Više o navedenoj proceduri možete pročitati na poveznici.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.