Proračun Grada Korčule za 2011. godinu

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 5. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2011. godine donijelo

P r o r a č u n
Grada Korčule za 2011. godinu