Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za područje tehničke kulture

KLASA: 029-02/23-01/00002
URBROJ: 2117-9-02-23-00001
Korčula, 26. travnja 2023.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 21. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 3/18 i 3/21), te članka 9. Pravilnika o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguravanje financijskih sredstava javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, br. 5/18), donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za područje tehničke kulture

  1. U Povjerenstvo za područje tehničke kulture imenuju se:
    1. Lana Filippi Brkić, predsjednica
    2. Milojka Skokandić, zamjenica
    3. Marija Hajdić, član.
  2. Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.
  3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Rješenje možete preuzeti na poveznici.