Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore za područje tehničke kulture

KLASA: 029-02/23-01/00002
URBROJ: 2117-9-02-23-00002
Korčula, 26. travnja 2023.

Na temelju članka 80. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“ broj 3/18 i 3/21), donosi se

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Povjerenstva za prigovore za područje tehničke kulture

 1. U Povjerenstvo za prigovore za područje tehničke kulture imenuju se:
  1. Petra Fabijanović, predsjednica
  2. Željka Marunović, zamjenica
  3. Ana Lučić, član.
 2. Mandat članova Povjerenstva traje četiri godine.
 3. Zadaće ovog Povjerenstva su:
  rješavanje o prigovoru na odluku o neispunjavanju propisanih uvjeta natječaja za područje tehničke kulture
  rješavanje o prigovoru o dodjeli financijskih sredstava za područje tehničke kulture.
 4. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

Rješenje možete preuzeti na poveznici.