Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 24. stavka 1. i 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 126/19 i 17/20) te članka 4. Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/16 i 9/16), gradonačelnica Grada Korčule dana 24. lipnja 2021. godine donijela je

R J E Š E N J E
o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Grada Korčule

I.

Za članove Stožera civilne zaštite Grada Korčule imenuju se:
1. MARIJANA MILAT, ravnateljica Gradskog društva Crvenog križa Korčula, načelnica Stožera
2. SRĐAN MRŠE, v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu, zamjenik načelnice Stožera
3. ANA MILIČIĆ, voditeljica Službe civilne zaštite Dubrovnik, član
4. HRVOJE RADOVANOVIĆ, pomoćnik načelnika Policijske postaje Korčula, član
5. TANJA BATISTIĆ, spasilac Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Orebić, član
6. SEBASTIJAN FABRIS, ravnatelj Doma zdravlja Korčula, član
7. ŽITOMIR LOZICA, vatrogasni zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Korčula, član
8. JOŠKO RAĐA, direktor KTD-a HOBER d.o.o., član
9. ANELA MARTIĆ, voditeljica ZHM DNŽ-Ispostava Korčula, član.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 810-06/21-01/03
URBROJ: 2138/01-02-21-14
Korčula, 24. lipnja 2021.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.