Rješenje o imenovanju načelnika Stožera civilne zaštite Grada Korčule

KLASA: 810-06/21-01/03
URBROJ: 2138/01-02-21-17
Korčula, 23. srpnja 2021.

Na temelju članka 24. stavka 1.  Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118 i 31/20), Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 37/16 i 17/20) te članka 4. Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/16 i 9/16), gradonačelnica Grada Korčule dana 23. srpnja 2021. godine donijela je

R J E Š E N J E
o imenovanju načelnika Stožera civilne zaštite Grada Korčule

 

  1. ŽITOMIR LOZICA, vatrogasni zapovjednik DVD-a Korčula, imenuje se za načelnika Stožera civilne zaštite Grada Korčule.
  2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.

 

 

 

 

GRADONAČELNICA

Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.