Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

KLASA: 013-03/21-01/ 04
URBROJ: 2138/01-21-01-1
Korčula, 10. lipnja 2021.

Na temelju članka 56. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18) te članka 24. i 67. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na (1.) konstituirajućoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2021. godine donijelo

R J E Š E N J E
o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća

  1. VINKA LOZICA i DARKO TARLE, biraju se za potpredsjednike Gradskog vijeća.
  2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin