Rješenje o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

KLASA: 013-03/19-01/04
URBROJ: 2138/01-02-19-3
Korčula, 21. kolovoza 2019.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 7. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/19), a u svezi s člankom 38. stavkom 1. i člankom 53. Statuta Dječjeg vrtića Korčula, donosi se

R J E Š E N J E
o razrješenju člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula

  1. MARIJA BANIČEVIĆ, kao predstavnica Grada Korčule, tj. osnivača Dječjeg vrtića Korčula, razrješuju se dužnosti člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Korčula, na osobni zahtjev.
  2. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing

Tekst Rješenja u cijelosti možete pročitati ovdje.