Rješenje o razrješenju i imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Korčule

Na temelju članka 34. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 127. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), gradonačelnik Grada Korčule dana 18. travnja 2018. godine donio je

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju povjerenika civilne zaštite Grada Korčule

  1. IVAN ŠALE razrješuje se dužnosti povjerenika civilne zaštite Grada Korčule za područje nadležnosti Mjesnog odbora Žrnovo i Medvinjak.
  2. IVAN DUHOVIĆ, iz Žrnova, Žrnovo 920, rođ. 2. 11. 1977., imenuje se povjerenikom civilne zaštite Grada Korčule za područje nadležnosti Mjesnog odbora Žrnovo i Medvinjak.
  3. Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 810-06/16-01/03
URBROJ: 2138/01-02-18-4
Korčula, 18. travnja 2018.

 

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Rješenje možete preuzeti na linku.