Rješenje o razrješenju načelnice Stožera civilne zaštite Grada Korčule

KLASA: 810-06/21-01/03
URBROJ: 2138/01-02-21-16
Korčula, 26. srpnja 2021.

Na temelju članka 5. stavka 2. podstavka 3. Odluke o osnivanju Stožera civilne zaštite („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/16 i 9/16) te članka 78. stavka 1. točke 22. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj /18 i 3/21, gradonačelnica Grada Korčule dana 23. srpnja 2021. godine donijela je

R J E Š E N J E
o razrješenju načelnice Stožera civilne zaštite Grada Korčule

I.

MARIJANA MILAT, na dužnosti načelnice Stožera civilne zaštite Grada Korčule, razrješuje se dužnosti načelnice stožera civilne zaštite Grada Korčule temeljem podnijete ostavke.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.