Skraćeni zapisnik sa 1. konstituirajuće sjednice gradskog vijeća Grada Korčule

Sjednica je održana dana 22. travnja (srijeda) 2015. godine, s početkom u 18.00 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednica je tonski snimana.

Sjednica se prenosila putem Radio Korčule.

Skraćeni zapisnik izradio je Srđan Mrše, v.d. pročelnika UO za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Baldo Pušić, predstojnik Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, sukladno odluci ministra uprave, sazvao je 1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Korčule (saziv 2015.-2017.), kojom je ovlastio Srđana Mrše, v.d. pročelnika Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu Grada Korčule za otvaranje i vođenje konstituirajuće sjednice do utvrđivanja člana Gradskog vijeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća, s utvrđenim dnevnim redom koji glasi:

D n e v n i  r e d

–          Utvrđivanje kvoruma

  1. Izbor Mandatnog odbora
  2. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća

–          Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika

–          Svečana prisega članova Gradskog vijeća

  1. Izbor Odbora za izbor i imenovanje
  2. Izbor predsjednika Gradskog vijeća i potpredsjednika Gradskog vijeća.

Konstituirajuća sjednica je započeta intoniranjem himne Republike Hrvatske te odavanjem počasti, minutom šutnje, svima koji su dali svoje živote za slobodu Republike Hrvatske.

Srđan Mrše, kao ovlaštena osoba da predsjeda sjednicom do utvrđivanja člana Gradskog vijeća koji će predsjedati konstituirajućom sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća, nakon intoniranja državne himne i odavanja počasti, otvorio je sjednicu uz prigodni pozdrav svih nazočnih izabranih članovima Gradskog vijeća, gradonačelnika, Andriju Fabrisa, i zamjenika gradonačelnika, Marka Skokandića, i ostalih nazočnih te je objavio utvrđeni dnevni red.

– Utvrđivanje kvoruma

Pojedinačnom prozivkom izabranih članova Gradskog vijeća, prema objavljenim konačnim rezultatima Gradskog izbornog povjerenstva o izborima članova Gradskog vijeća Grada Korčule, odnosno zamjenama izabranim članovima kojima je mandat po sili zakona u mirovanju i koji su dali ostavku utvrđeno je da su na konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća, koje ukupno broji 15 vijećnika, nazočili 13 vijećnika: Ivona Kapor, Marinko Pažina, Darko Tarle, Ante Tvrdeić, Marija Šegedin, Frano Šeparović, Lea Čumbelić, Vjeran Filippi, Joško Cebalo, Albert Marelić, Vjenceslav Paić Karega, Ante Tvrdeić i Nika Silić Maroević, čime je utvrđen kvorum za donošenje pravovaljanih odluka.

1. TOČKA – Izbor Mandatnog odbora

Predsjedatelj je upoznao vijećnike da Mandatni odbor ima (ukupno) tri člana, i to predsjednika, zamjenika predsjednika i člana, a da prijedlog mogu dati u pisanom obliku  grupa vijećnika (najmanje jedna trećina svih vijećnika), te je pozvao na dostavu prijedloga.

Dostavljen je samo jedan prijedlog, i to prijedlog grupe vijećnika: Joška Cebala, Ante Tvrdeića, Frana Šeparovića, Marinka Pažina, Darka Tarla, Vjenceslava Paića Karege i Alberta Marelića, koji su predložili da se u Mandatni odbor izaberu Frano Šeparović, za predsjednika, Albert Marelić, za zamjenika predsjednika, i Darko Tarle, za člana.

Rasprave po tom prijedlogu nije bilo.

Za članove Mandatnog odbora većinom glasova (8 „za, 5 suzdržanih) su izabrani: Frano Šeparović – za predsjednika, Albert Marelić – za zamjenika predsjednika, i Darko Tarle – za člana.

(O izboru članova Mandatnog odbora izradit će se posebno rješenje).

2. TOČKA – Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članovima Gradskog

vijeća

Predsjedatelj je odredio stanku (18.11-18.15 sati) kako bi Mandatni odbor mogao verificirati mandate izabranim članovima Gradskog vijeća i o istom obavijestiti, odnosno podnijeti izvješće Gradskom vijeću.

Nakon stanke, Frano Šeparović, kao predsjednik Mandatnog odbora, ispred Odbora podnio je Izvješće o provedenim redovnim izborima za članove Gradskog vijeća Grada Korčule, u mandatu 2015.-2017. koje je dano i u pisanom obliku (sjednički materijal), a koji glasi:

1. Prijevremeni izbori za članove Gradskog vijeća Grada Korčule provedeni su dana 8. ožujka 2015. godine temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prijevremenih izbora za Gradsko vijeće i gradonačelnika te zamjenike gradonačelnika u Gradovima Dubrovniku, Novom Marofu, Svetom Ivanu Zelini, Rabu, Pagu, Hvaru, Omišu, Korčuli i Zlataru te za Općinsko vijeće i općinskog načelnika te zamjenike općinskog načelnika u Općinama Kukljica, Rugvica, Milna, Petlovac, Čaglin, Strahoninec, Lumbarda i Gudinci, od 5. veljače 2015. (NN, br. 27/11).

2. Prema objavljenim rezultatima Gradskog izbornog povjerenstva, od 9. ožujka 2015., u novi saziv Gradskog vijeća izabrani su:

–   ZORAN ČUMBELIĆ (koalicija SDP/HNS/HSU)

–   NIKA SILIĆ MAROEVIĆ (koalicija SDP/HNS/HSU)

–   LEA ČUMBELIĆ (koalicija SDP/HNS/HSU)

–   MARIO SARDELIĆ (koalicija SDP/HNS/HSU)

–   JULIO MARELIĆ (koalicija SDP/HNS/HSU)

–   MARIJA ŠEGEDIN (koalicija SDP/HNS/HSU)

–   ANDRIJA FABRIS (koalicija HDZ/HSS/HSP AS)

–   MARKO SKOKANDIĆ (koalicija HDZ/HSS/HSP AS)

–   DARKO TARLE (koalicija HDZ/HSS/HSP AS)

–   JOŠKO CEBALO (koalicija HDZ/HSS/HSP AS)

–   ALBERT MARELIĆ (koalicija HDZ/HSS/HSP AS)

–   MARINKO PAŽIN (koalicija HDZ/HSS/HSP AS)

–   VJERAN FILIPPI (HSLS)

–   IVONA KAPOR (kandidacijska lista grupe birača)

–   VJENCESLAV PAIĆ KAREGA (HSP).

3. Utvrđuje se da do dana konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća:

a/ ANDRIJI FABRISU (HDZ), izabranom gradonačelniku, i MARKU SKOKANDIĆU (HSS), izabranom zamjeniku gradonačelnika, mandat člana Gradskog vijeća miruje po sili zakona (čl. 90. st. 4. Zakona o lokalnim izborima) te ih sukladno dogovoru koalicije HDZ/HSS/HSP AS zamjenjuju ANTE TVRDEIĆ (HDZ), kao zamjenik ANDRIJE FABRISA, i FRANO ŠEPAROVIĆ (HSS), kao zamjenik MARKA SKOKANDIĆA.

b/ Izabrani član Gradskog vijeća, JULIO MARELIĆ (SDP), podnio je pisanu ostavku dana 31. ožujka 2015. (ovjerena kod javnog bilježnika), te mu je dana 31. ožujka 2015. godine (dan dostave pisane ostavke) prestao mandat člana Gradskog vijeća (čl. 80. st.1. t. 1. Zakona o lokalnim izborima), te ga sukladno dogovoru koalicije SDP/HNS/HSU i odluci SDP-a zamjenjuje LOVRO KRSTULOVIĆ (SDP).

c/ Ni jedan od izabranih članova Gradskog vijeća nije obavijestio nadležno upravno tijelo Grada Korčule da obnaša nespojivu dužnost (u što se ne uključuje slučaj izabranog gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika kojima mandat člana Gradskog vijeća miruje po sili zakona).

d/ Nije bilo stavljanja mandata u mirovanje.

Predsjedatelj utvrđuje da se je Izvješće Mandatnog odbora primilo na znanje.

– Utvrđivanje člana Gradskog vijeća koji će predsjedavati konstituirajućom

sjednicom do izbora predsjednika

Predsjedatelj je iznio da je temeljem izbornih rezultata utvrđeno da je Zoran Čumbelić, prvi izabrani s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a to je kandidacijska (koalicijska) lista SDP/HNS/HSU, ali s obzirom da isti nije nazočan na konstituirajućoj sjednici, zamjenjuje ga idući po redu s te liste, a to je Marija Šegedin, te je ista pozvana da preuzme daljnje predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika Gradskog vijeća.

PREDSJEDATELJ

Srđan Mrše

– Svečana prisega članova Gradskog vijeća

Marija Šegedin je preuzela daljnje vođenje sjednice, i nakon uvodnog pozdravnog govora, kao daljnja predsjedateljica, upoznala je nazočne članove Gradskog vijeća o postupku davanja prisege.

Svi nazočni izabrani članovi Gradskog vijeća dali su svečanu prisegu, na način što je predsjedateljica pročitala tekst prisege, nakon čega su pojedinačno prozivani nazočni izabrani članovi Gradskog vijeća  ustajali i dali prisegu izgovorivši riječ: „Prisežem“ te potpisali primjerak svečane prisege.

3. TOČKA – Izbor Odbora za izbor i imenovanje

Predsjedateljica je pozvala na dostavu prijedloga (najmanje jedne trećine vijećnika) za izbor članova Odbora za izbor i imenovanje, koji broji ukupno pet članova (predsjednik, zamjenik predsjednika i tri člana).

Dostavljen je jedan prijedlog, i to prijedlog grupe vijećnika: Joška Cebala, Ante Tvrdeića, Frana Šeparovića, Marinka Pažina, Darka Tarla, Vjenceslava Paića Karege i Alberta Marelića, koji su predložili da se u Odbor za izbor i imenovanje izaberu: Ante Tvrdeić, za predsjednika, Marinko Pažin, za zamjenika predsjednika, Frano Šeparović, za člana, Albert Marelić, za člana, i Vjenceslav Paić Karega, za člana.

Rasprave po tom prijedlogu nije bilo.

Za članove Odbora za izbor i imenovanje, većinom glasova (9 „za“, 4 suzdržana) izabrani su: Ante Tvrdeić – za predsjednika, Marinko Pažin – za zamjenika predsjednika, Frano Šeparović – za člana, Albert Marelić – za člana, i Vjenceslav Paić Karega –za člana.

(O izboru članova Odbora za izbor i imenovanje izradit će se posebno rješenje).

4. TOČKA – Izbor predsjednika Gradskog vijeća

i potpredsjednika Gradskog vijeća

Predsjedateljica je dala stanku (18.27-18.30 sati), kako bi Odbor za izbor i imenovanje mogao utvrditi (svoj) prijedlog kandidata za predsjednika Gradskog vijeća.

Nakon stanke, predsjedateljica je pozvala predsjednika Odbora da ispred Odbora predloži kandidata za predsjednika Gradskog vijeća.

Ante Tvrdeić, kao predsjednik Odbora, iznio je prijedlog Odbora da se za predsjednika Gradskog vijeća izabere Joško Cebalo.

Drugih prijedloga nije bilo.

Rasprave po ovom prijedlogu nije bilo.

Za predsjednika Gradskog vijeća, većinom glasova (9 „za“, 4“protiv“) izabran je Joško Cebalo.

(O izboru predsjednika Gradskog vijeća izradit će se posebno rješenje).

Izborom predsjednika Gradskog vijeća konstituirano je Gradsko vijeće Grada Korčule.

PREDSJEDATELJICA

Marija Šegedin

Nakon pozdravnog govora, izabrani predsjednik Gradskog vijeća, nastavio je vođenje sjednice.

Nastavak rada sjednice, pod istom točkom dnevnog reda, se je odnosio na izbor potpredsjednika Gradskog vijeća.

Predsjednik Vijeća dao je stanku (18.40-18.45), kako bi Odbor za izbor i imenovanje mogao utvrditi (svoj) prijedlog kandidata za potpredsjednika Gradskog vijeća.

Ante Tvrdeić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, iznio je prijedlog Odbora da se za potpredsjednika Gradskog vijeća izabere Vjenceslav Paić Karega.

Drugih prijedloga nije bilo.

Rasprave po pitanju izbora potpredsjednika je bilo, i u raspravi su sudjelovali vijećnici Lovro Krstulović (u ime vijećnika SDP/HNS/HSU), Vjenceslav Paić Karega, Ante Tvrdeić, Vjeran Filippi i Darko Tarle, a repliku je imao vijećnik Lovro Krstulović (na izlaganje vijećnika V. P. Karege).

Na određenje predsjednika Vijeća, održana je stanka (19.00-19.05).

Nakon stanke utvrđen je novi kvorum od 12 vijećnika (sjednicu je napustila vijećnica Ivona Kapor).

Nakon zaključenja rasprave, predsjednik Vijeća stavio je na glasovanje prijedlog Odbora za izbor i imenovanje da se za potpredsjednika Gradskog vijeća izabere Vjenceslav Paić Karega.

Za potpredsjednika Gradskog vijeća, većinom glasova (8 „za“, 4 „protiv“) izabran je Vjenceslav Paić Karega.

(O izboru potpredsjednika Gradskog vijeća izradit će se posebno rješenje).

Predsjednik Vijeća upoznao je Vijeće o prijedlogu grupe vijećnika (Joško Cebalo, Ante Tvrdeić, Frano Šeparović, Marinko Pažin, Darko Tarle, Vjenceslav Paić Karega i Albert Marelić) za dopunu dnevnog reda ove (konstituirajuće) sjednice, sa tri nove točke, i to kao točke 5., 6. i 7. koje glase:

5. Izbor Odbora Statut i Poslovnik

6. Izbor Odbora za proračun i financije

7. Izbor Odbora za javna priznanja.

Rasprave o prijedlogu za dopunu dnevnog reda nije bilo.

Prijedlog za dopunu dnevnog reda, kao točka 5. – Izbor Odbora za Statut i Poslovnik, kao točka 6. – Izbor Odbora za proračun i financije, i kao točka 7. – Izbor Odbora za javna priznanja, usvojen je jednoglasno (12 „za“).

Na određenje predsjednika Vijeća, održana je stanka (19.08-19.15), kako bi Odbor za izbor i imenovanje mogao utvrditi (svoj) prijedlog kandidata za izbor u sva tri radna tijela Gradskog vijeća.

TOČKA 5. – Izbor Odbora za Statut i poslovnik

Ante Tvrdeić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, iznio je prijedlog Odbora da se u Odbor za Statut i Poslovnik izaberu Darko Tarle, za predsjednika, Ante Tvrdeić, za člana, i Frano Šeparović, za člana, dok se za sada ostavlja prazno mjesto za zamjenika predsjednika i jednog člana.

Drugih prijedloga nije bilo.

Rasprave po tom prijedlogu nije bilo.

Za članove Odbora za Statut i Poslovnik, većinom glasova (8 „za“, 4 suzdržana), izabrani su: Darko Tarle – za predsjednika, Ante Tvrdeić – za člana, i Frano Šeparović –  za člana.

(O izboru članova Odbora za Statut i Poslovnik izradit će se posebno rješenje).

TOČKA 6. – Izbor Odbora za proračun i financije

Ante Tvrdeić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, iznio je prijedlog Odbora da se u Odbor za proračun i financije izaberu Vjeran Filippi, za predsjednika, Vjenceslav Paić Karega, za člana, i Joško Cebalo, za člana, dok se za sada ostavlja prazno mjesto za zamjenika predsjednika i jednog člana.

Drugih prijedloga nije bilo.

Rasprave po tom prijedlogu nije bilo.

Za članove Odbora za proračun i financije, većinom glasova (8 „za“, 4 suzdržana), izabrani su: Vjeran Filippi – za predsjednika, Vjenceslav Paić Karega – za člana, i Joško Cebalo –  za člana.

(O izboru članova Odbora za proračun i financije izradit će se posebno rješenje).

TOČKA 6. – Izbor Odbora za javna priznanja

Ante Tvrdeić, kao predsjednik Odbora za izbor i imenovanje, iznio je prijedlog Odbora da se u Odbor za javna priznanja izaberu Frano Šeparović, za predsjednika, Darko Tarle, za člana, i Albert Marelić, za člana, dok se za sada ostavlja prazno mjesto za zamjenika predsjednika i jednog člana.

Drugih prijedloga nije bilo.

Rasprave po tom prijedlogu nije bilo.

Za članove Odbora za javna priznanja, većinom glasova (8 „za“, 4 suzdržana), izabrani su: Frano Šeparović  – za predsjednika, Darke Tarle – za člana, i Albert Marelić –  za člana.

(O izboru članova Odbora za proračun i financije izradit će se posebno rješenje).

Završeno u 19.17 sati.

KLASA: 021-05/15-02/01

URBROJ: 2138/01-01-15-4

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo

Audio zapisnik sjednice možete preuzeti OVDJE.

Komentiraj