Skraćeni zapisnik sa 1. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2005)

Konstituirajuća sjednica održana je 14. lipnja (utorak) 2005. godine, s početkom u 19.00 sati u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednica se tonski snima, a zapisnik vodi Sanja Tomašić.

Od pozvanih uzvanika nazočan je Mladen Marelić – vijećnik Žup. skupštine i čelnik SDP-a Korčula te predstavnici medija.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

Nakon intoniranja državne himne minutom šutnje odana je počast svima koji su dali svoj život za slobodu Republike Hrvatske

Srđan Mrše, tajnik Grada Korčule, ovlašten od Predstojnika Ureda državne uprave u Dubrovačko-neretvanskoj Županiji da otvori i vodi konstituirajuću sjednicu do utvrđivanja najstarijeg člana-vijećnika Gradskog vijeća, otvara konstituirajuću sjednicu i pozdravlja sve izabrane vijećnike, goste i  predstavnike medija.

D n e v n i  r e d:

1. Utvrđivanje kvoruma

2. Izbor Mandatnog odbora

3. Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća

4. Utvrđivanje najstarijeg člana Gradskog vijeća

5. Svečana prisega članova Gradskog vijeća

6. Izbor Odbora za izbor i imenovanja

7. Izbor predsjednika Gradskog vijeća

1. TOČKA – Utvrđivanje kvoruma

S. Mrše prozivkom onih vijećnika koji su po službenim rezultatima izabrani u GV utvrđuje da je od 15 vijećnika nazočno njih 14 te da kvorum postoji. Gosp. Josip Podbevšek opravdao je svoj nedolazak.

2. TOČKA – Izbor Mandatnog odbora

S. Mrše napominje da članove Odbora može predložiti 1/3 vijećnika, a članovi se prema Poslovniku GV biraju pojedinačno, osim ako Vijeće ne odluči drugačije.

Nakon što mu je dostavljen potpisani prijedlog osmorice vijećnika (prijedlog se nalazi u materijalima sjednice) S. Mrše čita prijedlog za izbor Mandatnog odbora i stavlja ga na glasovanje, pojedinačno za svakog člana:

1. Aljoša Milat – predsjednik

2. Robert Lučić – zamjenik predsjednika

3. Vicko Ivančević – član

Vijećnici su jednoglasno prihvatili gore iznesene prijedloge (pojedinačno za svakog člana) pa je tako donesen Zaključak o osnivanju Mandatnog odbora u sastavu: Aljoša Milat – predsjednik, Robert Lučić – zamjenik predsjednika i Vicko Ivančević – član.

3. TOČKA – Izvješće Mandatnog odbora i verifikacija mandata članova Gradskog vijeća

Određuje se stanka od 5 minuta kako bi Mandatni odbor mogao podnijeti Izvješće.

A. Milat kao predsjednik Odbora, podnosi Izvješće. Iznosi da su u Gradsko vijeće izabrani sljedeći vijećnici: Lovre Botica, Josip Podbevšek, Jakov Belić, Mato Cebalo, Sretan Tvrdeić, Vicko Ivančević, Marinko Pažin, Dušan Kalogjera, Mirko Duhović, Marko Skokandić, Aljoša Milat, Franica Matić Šain, Robert Lučić, Frano Skokandić i Davor Penić. Utvrđeno je, da je Mato Cebalo zbog obnašanja nespojive dužnosti (člana Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije) izjavio da nastavlja obnašati nespojivu dužnosti te stavlja svoj vijećnički mandat u mirovanje te mu sukladno toj činjenici mandat vijećnika Gradskog vijeća miruje. Na temelju toga utvrđuje se pravo Ivana Farca, na obnašanje vijećničke dužnosti, kao zamjenik Mata Cebala, a koji je kao zamjena određen od strane HDZ-a, s obzirom da je u trenutku izbora za članove Gradskog vijeća isti pripadao navedenoj stranici kao njezin (neizabrani) kandidat.

S. Mrše stavlja Izvješće Mandatnog odbora na glasovanje.

Izvješće je usvojeno jednoglasno i na taj način verificirani su mandati svih vijećnika u Gradskom vijeću te je donesen Zaključak o prihvaćanju Izvješća Mandatnog odbora ( nalazi se u materijalima sjednice).

4. TOČKA – Utvrđivanje najstarijeg člana Gradskog vijeća

S. Mrše iznosi da je uvidom u osobne podatke izabranih vijećnika utvrđeno da je gosp. Dušan Kalogjera najstariji vijećnik Gradskog vijeća te ga poziva da predsjedava sjednici do izbora predsjednika Vijeća.

5. TOČKA – Svečana prisega članova Gradskog vijeća

D. Kalogjera kao predsjedatelj – najstariji član, čita tekst prisege.

Nakon toga tajnik Grada proziva pojedinačno članove Vijeća, a svaki član nakon što izgovori “PRISEŽEM” potpisuje primjerak svečane prisege.

6. TOČKA – Izbor Odbora za izbor i imenovanja

Predsjedatelj poziva vijećnike da daju prijedlog za predsjednika i članove Odbora.

A. Milat u ime skupine od osam vijećnika, a nakon što je isti usuglašen i s ostalim članovima Vijeća, iznosi sljedeći prijedlog:

1. Sretan Tvrdeić – predsjednik

2. Davor Penić – zamjenik predsjednika

3. Marinko Pažin – član

4. Aljoša Milat – član

5. Marko Skokandić – član.

Potpisani prijedlog nalazi se u materijalima sjednice.

Predsjedatelj moli vijećnike da se izjasne žele li glasovati za članove Odbora pojedinačno ili “u paketu”.

S obzirom da su se vijećnici izjasnili da žele glasovanje “u paketu”, predsjedatelj stavlja gore izneseni prijedlog na glasovanje.

Prijedlog je usvojen jednoglasno, pa je tako donesen Zaključak o osnivanju Odbora za izbor i imenovanja u sastavu: S. Tvrdeić – predsjednik, D. Penić – zamjenik predsjednika te M. Pažin, A. Milat i M. Skokandić – članovi.

7. TOČKA – Izbor predsjednika Gradskog vijeća

Određena je pauza od 5 min kako bi se Odbor za izbor i imenovanja mogao sastati i pripremiti prijedlog.

S. Tvrdeić, kao predsjednik Odbora, ispred Odbora predlaže gosp. Frana Skokandića kao kandidata za predsjednika Gradskog vijeća.

Predsjedatelj stavlja prijedlog Odbora za izbor i imenovanja na glasovanje.

Prijedlog je usvojen s 9 glasova “za” i 4 “suzdržana” glasa te predsjedatelj utvrđuje da je za predsjednika Gradskog vijeća izabran gosp. Frano Skokandić.  Sukladno tome doneseno je i Rješenje o izboru predsjednika GV.

D. Kalogjera, kao najstariji vijećnik u Vijeću, koristi priliku da svoje kolege zamoli da u narednom razdoblju nastoje biti maksimalno tolerantni te da se nastoje zajedno zalagati za prosperitet i napredak ovog Grada i za bolji život njegovih građana. Zatim poziva gosp. F. Skokandića da preuzme daljnje vođenje sjednice.

F. Skokandić se zahvaljuje na ukazanom povjerenju prilikom izbora za predsjednika Vijeća. Zatim postavlja pitanje da li postoji prijedlog za nadopunu dnevnog reda današnje sjednice.

Nakon što mu je dostavljan potpisani prijedlog osmorice vijećnika (prijedlog se nalazi u materijalima sjednice) čita prijedlog za nadopunu dnevnog reda današnje sjednice:

8. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća

9. Izbor gradonačelnika

10. Izbor zamjenika gradonačelnika

11. Izbor članova Gradskog poglavarstva

L. Botica čestita gosp. F. Skokandiću na ponovnom izboru za predsjednika Vijeća. Temeljem čl. 22. Poslovnika GV, a koji regulira osnivanje kluba vijećnika, prijavljuje osnivanje Kluba vijećnika HDZ, HSLS, HSP te potpisani dokument predaje predsjedniku vijeća (nalazi se u materijalima sjednice). Nadalje izjavljuje da se slažu s gore iznesenim prijedlogom za proširenje dnevnog reda.

Predsjednik Vijeća stavlja gore izneseni prijedlog za nadopunu dnevnog reda na glasovanje.

Prijedlog  je usvojen jednoglasno.

8. TOČKA – Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća

Nakon pauze koja je određena kako bi Odbor za izbor i imenovanja mogao pripremiti prijedlog, predsjednik Odbora ispred Odbora predlaže gosp. Ivana Farca kao kandidata za potpredsjednika Gradskog vijeća.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odbora na glasovanje.

Prijedlog je usvojen jednoglasno te je tako za potpredsjednika Gradskog vijeća izabran gosp. Ivan Farac.

Sukladno tome doneseno je i Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća .

9. TOČKA – Izbor gradonačelnika

Nakon pauze koja je određena kako bi Odbor za izbor i imenovanja mogao pripremiti prijedlog, predsjednik Odbora ispred Odbora predlaže gosp. Mirka Duhovića kao kandidata za gradonačelnika.

Predsjednik Vijeća stavlja gore izneseni prijedlog na glasovanje.

Prijedlog je usvojen s 8 glasova “za” i 6 “suzdržanih” glasova te je tako za gradonačelnika Grada Korčule izabran gosp. Mirko Duhović. Sukladno tome doneseno je i Rješenje o izboru gradonačelnika.

Mirko Duhović polaže prisegu.

S obzirom da je gosp. Mirko Duhović dao pismenu izjavu o mirovanju svog vijećničkog mandata, određuje se pauza od 5 min kako bi se Mandatni odbor mogao o tome očitovati.

Predsjednik Mandatnog odbora nakon pauze iznosi da je Odbor izvršio uvid u priloženu Izjavu vijećnika i očitovanje Stranke te je utvrđen početak mirovanja vijećničkog mandata Mirku Duhoviću te početak obnašanja vijećničke dužnosti Tonču Anzuloviću, kao zamjeniku vijećnika Mirka Duhovića.

Sukladno tome donesen ja Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnika.

Gosp. Tonči Anzulović polaže prisegu.

10. TOČKA – Izbor zamjenika gradonačelnika

Nakon pauze koja je određena kako bi Odbor za izbor i imenovanja mogao pripremiti prijedlog, predsjednik Odbora predlaže gosp. Dušana Kalogjeru kao kandidata za zamjenika gradonačelnika.

Predsjednik Vijeća stavlja gore izneseni prijedlog na glasovanje.

Prijedlog je usvojen s 8 glasova “za” i 6 “suzdržanih” glasova te je tako za zamjenika gradonačelnika izabran gosp. Dušan Kalogjera. Sukladno tome doneseno je i Rješenje o izboru zamjenika gradonačelnika.

Gosp. Dušan Kalogjera polaže prisegu.

S obzirom da je gosp. Dušan Kalogjera dao pismenu izjavu o mirovanju svog vijećničkog mandata, određuje se pauza od 5 min kako bi se Mandatni odbor mogao o tome očitovati.

Predsjednik Mandatnog odbora nakon pauze iznosi da je Odbor izvršio uvid u priloženu Izjavu vijećnika o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje te je utvrđen početak mirovanja vijećničkog mandata Dušanu Kalogjeri te početak obnašanja vijećničke dužnosti Željku Botici, kao zamjeniku vijećnika Dušana Kalogjere (drugi na Gradskoj nezavisnoj listi).

Sukladno tome donesen ja Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnika.

Gosp. Željko Botica polaže prisegu.

11. TOČKA – Izbor članova Gradskog poglavarstva

Gradonačelnik se zahvaljuje na ukazanom povjerenju. Zatim za dva člana Poglavarstva predlaže gosp. Marka Skokandića i gosp. Darka Bakarića. Iznosi da će trećeg člana  predložiti na sljedećoj sjednici Vijeća, iz razloga što kandidat koji je trebao biti predložen nije u gradu.

Predsjednik Vijeća stavlja gore izneseni prijedlog na glasovanje, za svakog kandidata ponaosobno:

– prijedlog za gosp. Marka Skokandića usvojen je s 8 glasova “za” i 6 “suzdržanih” glasova te je za člana Poglavarstva izabran gosp. Marko Skokandić.

S obzirom da je gosp. Marko Skokandić dao pismenu izjavu o mirovanju svog vijećničkog mandata, određuje se pauza od 5 min kako bi se Mandatni odbor mogao o tome očitovati.

Predsjednik Mandatnog odbora nakon pauze iznosi da je Odbor izvršio uvid u priloženu Izjavu vijećnika i očitovanje Stranke te je utvrđen početak mirovanja vijećničkog mandata Marku Skokandiću te početak obnašanja vijećničke dužnosti Tinu Andrijiću, kao zamjeniku vijećnika Marka Skokandića.

Sukladno tome donesen ja Zaključak o mirovanju vijećničkog mandata i početku obnašanja vijećničke dužnosti zamjeniku vijećnika.

Gosp. Tino Andrijić polaže prisegu.

Gosp. Marko Skokandić, kao novoizabrani član Poglavarstva, polaže prisegu.

Predsjednik Vijeća nastavlja s glasovanjem za članove Poglavarstva te stavlja na glasovanje prijedlog za člana Poglavarstva u osobi Darka Bakarića.

Prijedlog je usvojen s 8 glasova “za” i 6 “suzdržanih” glasova  te je tako za člana Gradskog poglavarstva izabran Darko Bakarić.

Sukladno tome doneseno je Rješenje o izboru članova Gradskog poglavarstvo kojim se za članove biraju Marko Skokandić i Darko Bakarić.

Gosp. Darko Bakarić, kao novoizabrani član Poglavarstva, polaže prisegu.

Dušan Kalogjera se zahvaljuje na ukazanom povjerenju i u ime novoizabranog GP iznosi da ih čeka mnogo posla te da bi se sve snage trebale na to koncentrirati. Ističe da se uz podršku svih vijećnika može napraviti vrlo mnogo, a bez nje neće se napraviti ništa. Stoga poziva poziciju i opoziciju da zajednički rade na centralnim pitanjima razvoja Grada i njegovim bitnim programima te da zajednički djeluju na njihovom ostvarivanju.

Lovre Botica čestita izabranima te ističe kako se nada da će rad ovog Vijeća biti bolji od onoga u protekle četiri godine te da će se na kvalitetniji i kvantitetniji način razgovarati i donositi odluke. Ističe da su i vlast i oporba  itekako svjesni koji su interesi Grada Korčule i projekti na njegovom području, koje treba realizirati. Ističe da će oni biti konstruktivna oporba koja će koristiti svaku priliku da ukaže na pogreške vlasti.

Sjednica je završila s radom u 20.10 sati.

ZAPISNIK VODILA                                                  PREDSJEDAVAJUĆI KONSTITUIRAJUĆOJ SJEDNICI

Sanja Tomašić                                                                                              Srđan Mrše

PREDSJEDAVAJUĆI NAJSTARIJI VIJEĆNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Dušan Kalogjera

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Frano Skokandić