Skraćeni zapisnik sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2006)

Sjednica je održana 7. srpnja 2006. godine (petak), s početkom u 17.55 sati, u Gradskoj vijećnici u Korčuli.

Sjednici predsjedava Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, ista se tonski snima, a zapisnik vodi Sanja Tomašić.

Utvrđen je kvorum od 14 vijećnika. Sjednici nije nazočan Vicko Ivančević (opr.).

Ostali nazočni: Mirko Duhović – gradonačelnik, Marko Skokandić – zamjenik gradonačelnika, Darko  Bakarić i Tajana  Grbin  – članovi GP, S. Mrše – tajnik Grada i Vedran Leleković – predsjednik GO HSS-a Korčula.

Sjednica se prenosi putem Radio Korčule.

AKTUALNI SAT

Lovre Botica podsjeća da je prošle godine GV donijelo  Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o prekršajima protiv javnog reda i mira na području Grada Korčule, a vezano za iznajmljivače, međutim ista se ne provodi. Na samoj raspravi pod tom točkom dnevnog reda  upozoravali su na to da su odluke koje se donose bez pokrića ili šanse da sažive u svakodnevnom životu nepotrebne te da se taj problem treba rješavati na drugi način. Postavlja pitanje koliko je ljudi u tom smislu kažnjeno i koliko je novca uplaćeno na račun Grada temeljem te Odluke.

Gradonačelnik odgovara da se već pri samom donošenju te odluke znalo da će biti problematična u provođenju. Ista se nije operacionalizirala, međutim mišljenja je da se sada kroz pojačanu komunalnu službu dio te odluke može početi provoditi. O inspekcijskim službama ovisi veliki dio provođenja iste. GP pokušava pronaći način kako taj problem riješiti. Podsjeća da ima još gradova koji se bezuspješno bore s istim problemom.

Lovre Botica sugerira, a s obzirom da je iz gradonačelnikovog odgovora jasno da se niti jedna kuna nije uplatila na račun Grada temeljem ove Odluke, da se ubuduće prilikom donošenja odluka vodi računa da iste imaju veze sa stvarnim životom.

Jakov Belić podsjeća da je, prije nego što su HC započele s radom zaobilaznice Žrnova, od strane gradske vlasti bilo obećano da će svi stari putovi koje će presijecati trasa zaobilaznice biti sanirani te da će se kontinuitet istih uspostaviti nakon završetka zaobilaznice. Međutim, dogodilo se da je jedan od tih putova koji  spaja Prvo selo sa crkvom ostao prekinut i neuređen. MO Žrnovo je o tome već obavijestio GP, HC i resorno ministarstvo. Postavlja pitanje Gradonačelnika da li je GP napravilo neke radnje po tom pitanju, a ako nije moli da se to napravi.

Gradonačelnik se slaže da su određena pitanja ostala neriješena nakon što je zaobilaznica puštena u promet, i s  HC se vode razgovori po tom pitanju. Spomenuta inicijativa MO proslijeđena je HC.  Postoji problem  vezan za staru cestu preko Humca i smatra da  bi svi zajedno, neovisno o stranačkoj pripadnosti, trebali nastojati da se  isti tehnički riješiti na zadovoljavajući način.

Tino Andrijić podsjeća da se prije nekoliko godina na GV raspravljalo o problemu droge i narkomanije u Gradu Korčuli. Mišljenja je da je došlo vrijeme da se ta točka ponovno stavi na GV, jer je evidentno da taj problem i dalje postoji. Upućuje zamjerku GP što nije reagiralo na izjave u medijima koje se pojavljuju zadnje vrijeme a vezano za taj problem. Ne negira postojanje tog problema u Gradu, ali smatra da je isti daleko veći u Blatu i Veloj Luci.

Darko Bakarić, kao resorni član GP, iznosi da je GP pripremilo izvještaj za iduću radnu sjednicu GV. O istome se već raspravljalo na proširenoj sjednici GP na kojoj su bili nazočni i predstavnici Policije, sudstva, inspekcijskih službi, Zavoda za javno zdravstvo, itd. Tom prilikom su doneseni određeni zaključci i do rujna mjeseca će po tim zaključcima GP odraditi određeni dio, a GV će dobiti iscrpno izvješće za 2005. godinu.

Tino Andrijić ipak smatra da je GP trebalo reagirati na sotonizaciju Korčule u hrvatskoj javnosti po tom pitanju.

Gradonačelnik iznosi da on kao gradonačelnik od niti jedne službe nije dobio službenu informaciju o svemu što se događalo u proteklom razdoblju, i to je za njega potpuno neprihvatljivo. Smatra da su rezultati koje je Grad postigao po ovom pitanju dobri i to će se vidjeti i u izvješću kojeg će dobiti vijećnici. O problemu droge i narkomanije treba se otvoreno govoriti. Ne smatra da bi reagiranje na izjave u javnosti donijelo pozitivne rezultate. Bitnijim smatra uspjeh u određenim stvarima po tom pitanju.

Ivan Farac podsjeća da se na prošloj sjednici GV donijela Odluka o uređenju cestovnog prometa na području  Grada Korčule pa postavlja pitanje kad će se ista početi primjenjivati u smislu zabrane parkiranja u određenim područjima grada, određene zone za stanare, itd. Zanima ga i da li je GP zadovoljno načinom njenog provođenja.

Marko Skokandić odgovara da se Odluka počela postepeno provoditi, a uskoro dolazi i vozilo „pauk“. Postoje određeni tehnički problemi uočeni tek prilikom početka provođenja odluke i na njihovom uklanjanju se radi. GP je donijelo i određene mjere temeljem spomenute Odluke. Ističe da za sada GP nije zadovoljno kako se Odluka provodi, ali to ipak postepeno napreduje i nada se da će se kroz 10-15 dana tek vidjeti pravi efekti iste.

Ivan Farac je mišljenja da nisu na pravom putu kad su u pitanju stanari. Naime, ima preko 140 stanara koji imaju pravo na parkirno mjesto, a GP je ne uvažavajući tu činjenicu, za stanare predvidjelo svega 50-tak mjesta. Sretan Tvrdeić podsjeća da je na prošloj sjednici govorio o problemu opskrbe vodom mjesta Čara. S obzirom da je taj problem i dalje prisutan pita Gradonačelnika kome ljudi u Čari mogu podnositi zamolbe da putem autocisterne u ovom ljetnom razdoblju dobiju vodu, buduće mjesni ured ne radi.

Gradonačelnik odgovara da se trebaju obratiti MO Čara. Podsjeća da postoje uvjeti dobivanja vode putem autocisterne.Ako je tajnik MO na bolovanju to nije razlog da se taj posao ne odradi, odnosno da dođe do određenog zastoja po tom pitanju, jer postoji i predsjednik MO.

Sretan Tvrdeić iznosi da je nezadovoljan odgovorom budući je decidirano naglasio da mjesni ured ne radi, zatvoren je, iz razloga što je tajnik na bolovanju. Predlaže da se postaviti oglas u kojem bi bio istaknut telefonski broj na koji mještani mogu podnositi zahtjeve za opskrbu vodom putem autocisterne.

Josip Podbevšek iznosi da je zamoljen od građana s područja Buculina da ukaže na loše stanje ceste iznad Dječjeg vrtića i na kabel struje koji gotovo dvije godine stoji izvan kanala. Otvoreni su i otvori gdje su spojeni kandelabri i dostupni te predstavljaju opasnost. Moli GP da poduzme radnje kako bi se gore navedeno riješilo.

Robert Lučić postavlja pitanje kako je moguće krenuti u provođenje jedne odluke, a radi se o Odluci o uređenju cestovnog prometa na području  Grada Korčule, ukoliko se ona ne sprovodi tehnički ispravno. Kao jedan od primjera navodi da parkirna mjesta predviđena za stanare nisu riješena na način da samo stanari tu parkiraju, već to rade i gosti, pa se događa da se tim stanarima naplaćuju kazne za nepropisno parkiranje iz razloga što su onemogućeni doći do svog parkirnog mjesta. Prvo je trebalo osigurati mjesta za stanare, a zatim ići sa zabranama. Problem je i nedostatak rampi koje bi osigurale mjesta za dostavu, dok istovremeno ispred bivše zgrade Gradine ima dosta rampi koje služe samo za parkiranje vozila. Pita se kako je moguće da se ove odluke sprovode izvan nekog tehničkog redoslijeda.

Marko Skokandić odgovara da su mjesta za parkiranje rezervirana za stanare, osigurana na način da je postavljen prometni znak s dopunskom pločom, a Policija je ta koja sankcionira nepoštivanje istih. U Gradu postoji 13 mjesta rezerviranih za dostavu. Grad je KTD „Hober“, na temelju zahtjeva, dostavio spisak uglavnom trgovaca i ugostitelja koji imaju dostavu, a Hober je istima poslao obavijest i račun. Svi oni koji su platili, dobili su rezervirano mjesto putem preklopne rampe. Na zapadnoj i istočnoj obali te ispred bivše zgrade Gradine, mjesta su dobili i određene firme, institucije i obrtnici koji su to mjesto platili 3.000 kn za godinu dana. Stanari imaju rezervirano 60% od zahtjeva besplatnih parkirnih mjesta.

Robert Lučić nije zadovoljan dobivenim odgovorom. S obzirom da postoje postrojbe prometne mladeži, smatra da se to tehničko pitanje može riješiti na način da isti budu na parkiralištima rezerviranima za stanare te upozoravaju goste da se tu ne mogu parkirati. Postoji i policija. Njegova primjedba se odnosila na tehničko izvođenje odluke.

Marinko Pažin se osvrće na javni natječaj objavljen u Slobodnoj Dalmaciji 24. svibnja 2006. za dodjelu koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja, a koji obuhvaća i dio ispred športske dvorane u Korčuli. Poznato je da je Grad na tom dijelu već investirao određena sredstva za asfaltiranje, da je zatražio koncesiju za istu te investirao u ogradu, iako se radi o prostoru koji nije u njegovom vlasništvu. Posjeduje zemljišno knjižni izvadak iz kojeg je vidljivo da je vlasništvo knjiženja prava na obitelj Foretić. Zanima ga zašto Grad ulaže u nešto što nije njegovo.

Gradonačelnik odgovara da se iz Gradskog Proračuna nije ništa utrošilo na to igralište. Sve što se na tom igralištu uložilo, uložilo se iz sredstava Županije koja je i osnivač škole i koja ima obavezu školi osigurati minimalne uvjete za rad. Grad je kod Županije insistirao da to napravi iz razloga što su smatrali neprihvatljivim da škola s preko 600 učenika nema gdje održavati sate tjelesnog odgoja. GP na tom dijelu nije ništa mijenjalo već samo održava zatečeno, postojeće, stanje. Grad nema namjeru nikome ništa oduzimati. Posjeduje rješenje po kojemu je to park prirode, što je gđi Foretić priopćila i državna inspektorica prilikom sastanke u njegovom uredu,  te slijedom toga tim područjem gospodari Grad. Tom prilikom je gđi Foretić rekao da nema ništa protiv da obitelj poduzme sve zakonske mjere u zaštiti svog interesa, a on kao gradonačelnik treba štititi interese Grada.

Marinko Pažin replicirajući Gradonačelniku iznosi da je Županija utrošila 250.000 kn na to igralište, Grad cca 150.000 kn (plus ograda), a činjenica je i da postoji građevinska zabrana radova.

Gradonačelnik iznosi da to nije istina te opetovano ističe da Grad u taj projekt nije uložio ništa sredstava iz svog Proračuna. To je projekt kojeg je Škola realizirala uz potporu Županije.

Ivan Farac smatra da bi prije restorana „Planjak“ trebalo postaviti znak da je Plokata od 20.00 do 00.00 zatvorena za promet kako bi se na taj način izbjegle gužve koje nastaju na tom dijelu prilikom okretaja vozila kad vozači ustanove da im prolaz nije slobodan.

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Tonči Anzulović kao predsjednik Odbora za statut i poslovnik iznosi da je predloženi dnevni red u skladu sa Statutom i Poslovnikom te da u sadržaju predloženih materijala nema zapreka za raspravu po istim i donošenje predloženih akata.

Predsjednik Vijeća stavlja predloženi dnevni red na glasovanje.

Dnevni red usvojen je jednoglasno, i glasi:

 1. Prijedlog Odluke o zabrani građenja odnosno izvođenja određenih radova na području Grada Korčule u određenom vremenskom razdoblju
 2. Izvješće o obavljenoj reviziji
 3. Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti organiziranja i naplate parkiranja u Gradu Korčuli
 4. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dječjih vrtića na području Grada Korčule koji nisu u vlasništvu Grada Korčule
 5. Prijedlog Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja – korisnika usluga u cijeni pojedinih programa u Dječjem vrtiću Korčula
 6. Prijedlog Plana operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na području Grada Korčule za 2006. godinu
 7. Javna priznanja Grada Korčule u 2006. godini

1. TOČKA – Prijedlog Odluke o zabrani građenja odnosno izvođenja određenih  radova

na području Grada Korčule u određenom vremenskom razdoblju

Gradonačelnik u uvodnom obrazloženju podsjeća da je na prošloj sjednici prijedlog Odluke povučen s dnevnog reda zbog velikog broja izrečenih primjedbi te se ovoj put nastojalo usuglasiti sve stavove. Svjesni su činjenice da se ne može postići idealno rješenje, rješenje koje će zadovoljiti obje strane. U novom prijedlogu Odluke pokušale su se stvoriti pretpostavke da se građani zaštite od prevelike buke, prašine i svega što ugrožava normalno funkcioniranje jedne sredine, ali su se također pokušale stvoriti i pretpostavke da naši građevinari i obrtnici ipak mogu obavljati dio poslova u ljetnoj sezoni.

Jakov Belić u ime Kluba vijećnika HDZ-a – HSLS-a i HSP-a konstatira da je današnji prijedlog Odluke puno kvalitetniji od ranije predloženog. Predlaže da se u I. zoni radovi zabrane od 1. svibnja (čl. 5.). Nadalje, ukazuje na nelogičnost u čl. 7. st. 1. te predlaže da se isti mijenja i glasi: „ Gradsko poglavarstvo može, posebnom odlukom, dozvoliti građenje (građevinske redove) kad se redi o građevinskim radovima od općeg interesa.“. Njegova osobna primjedba je da je broj zona mogao biti manji.

Josip Podbevšek predlaže da se čl. 4. mijenja na način da budu samo dvije zone i to: I zona – Stari grad, Biline, Borak i Sv. Nikola te da u tim dijelovima zabrana građena bude od 1. svibnja do 30. rujna, dok bi u II zonu bili uvršteni svi ostali dijelovi Grada Korčule sa zabranom građenja od 1. srpnja do 1. rujna.

Predsjednik Vijeća daje predlagaču pauzu od pet minuta kako bi se mogao odrediti o predloženim amandmanima.

Gradonačelnik nakon pauze iznosi da predlagač prihvaća amandman gosp. Belića vezan za čl. 7. st. 1. Ostale amandmane gosp. Belića i Podbevšeka predlagač ne prihvaća iz razloga što bi to značilo novi koncept odluke.

Josip Podbevšek i Jakov Belić odustaju od tih svojih amandmana.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke uz prihvaćenu izmjenu u čl. 7. st. 1. na glasovanje.

Odluka je usvojena jednoglasno.

2. TOČKA – Izvješće o obavljenoj reviziji

Franica Matić Šain iznosi da Odbor za proračun i financije predlaže GV prihvaćanje Izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja i poslovanja Grada Korčule za 2005. godinu kako je u materijalima navedeno, uz sljedeći zaključak:

Predlaže se Vijeću da naloži GP da do kraja 2006. godine donese program održavanja komunalne infrastrukture za 2006. godinu, program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2006. godinu, oboje u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, plan nabave za 2006. godinu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te da izvijesti Vijeće o stanju popisa imovine i obveza Grada.

Gradonačelnik se ukratko osvrće na mišljenje revizije. Na primjedbu da u poslovnim knjigama nije iskazana cjelokupna vrijednost zemljišta, zgrada i udjela u temeljnom kapitalu ktd-a iznosi da je to bio veliki problem radi kojeg se išlo za zapošljavanje novog djelatnika. U tijeku je ažuriranje imovine Grada i to je proces koji će duže trajati. Preuzima obavezu da se do kraja godine GV podnese izvještaj o stanju gradske imovine s točnim naznakama što se na kojoj imovini napravilo te njezina vrijednost. Sredstva bespovratne pomoći za elementarnu nepogodu nisu bila podijeljena iz razloga što Povjerenstvo još nije bilo završilo svoj posao, ali je to sada napravljeno. U svezi primjedbe na potraživanja za prihode poslovanja iznosi da još uvijek nisu uspjeli pronaći efikasne metode. Treba naglasiti da je navedeni  iznos uvelike povećan zbog Liburne, a isti će se riješiti nakon razrješenja sudskog spora. Grad mora napraviti program održavanja komunalne infrastrukture, kao i program  gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture, na čemu već rade stručne službe. Prihodi ostvareni od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo utrošeni su u održavanje komunalne infrastrukture, ali se i za njih treba donijeti program. Vezano za evidenciju javne nabave postojao je problem oko nabave karata za kule Marka Pola i Revelin , ali su ove godine karte nabavljene putem javnog natječaja. S iznosom navedenim za sanaciju sanitarnog čvora športske dvorane Grad je sufinancirao isti. Javnu nabavu nije proveo Grad, ali je račun došao Gradu jer je isti vlasnik objekta. Nositelj tog projekta bila je škola. Do prekoračenja za računalnu opremu došlo je iz razloga što su neki računi došli veći od planiranih. Vezano za nepredviđene radova na nadogradnji i adaptaciji Doma kulture pojašnjava da prilikom ugovaranja nije bio dogovoren avans, već su se dala sredstva za osiguranje, tj. garanciju za kredit kojeg je izvođač uzeo. Objekt Doma kulture u Korčuli još nije završen. Prilikom tehničkog pregleda date su određene primjedbe, a završni izvještaj i nadzornih inženjera još nisu gotovi. Nadzor mora dati odgovor zašto je došlo do zakašnjenja.

Josip Podbevšek ističe da, uvažavajući sve napore da se unaprijedi čitav niz službi, ipak ostaje činjenica da u Izvješća prečesto stoji zamjerka da se nešto nije napravilo. Smatra očitim da gradske službe nisu postupale po Zakonu o javnoj nabavi. Predlaže da se do kraja ove godine ispravi sve ono što je moguće, a da se u idućoj godini gradske službe usklade kako ne bi ponovno bilo ovakvih primjedbi.

Aljoša Milat iznosi da Klub vijećnika SDP-a, HSS-a, HNS-a i NL Čempres podržava gore izneseno izlaganje Gradonačelnika. Smatra da izneseno može uvjeriti sve nazočne vijećnike da se radilo o slučajnostima u ostvarenju financijskog poslovanja. Ujedno se slaže i s gosp. Podbevšekom.

Jakov Belić iznosi da sigurno postoje opravdane okolnosti zbog kojih je došlo do određenih propusta ali isto tako se neke od njih mogu uskladiti sa zakonom, i to treba napraviti što prije. Smatra da nije u redu da vijećnici samo kroz izvješće revizije mogu vidjeti što izvršna vlast rad dobro a što loše. Kako bi GV moglo imati kontrolu i moglo sudjelovati u rješavanju određenih problema, predlaže da se u okviru ove točke donese zaključak kojim bi se obvezalo GP i GU da do 31. ožujka tekuće godine za GV pripreme program rada za tekuću godinu i izvješće o radu za prethodnu godinu.

Lovre Botica smatra apsolutno potrebnim da GP i GU daju izvještaj za proteklu i plan za tekuću godinu. Ne smatra da se radilo o namjernim propustima, ali ipak treba voditi računa da navedenih propusta bude što manje.

Predsjednik Vijeća osvrćući se na prijedlog da GU i GP daju program rada i izvještaj o radu, podsjeća da se o tome već ranije govorilo na Vijeću te podsjeća Gradonačelnika da je obećao da će to i napraviti. Mišljenja je da nije potrebno ponavljati to zaduženje, već moli Gradonačelnika da to bude praksa GP. Zatim stavlja sljedeći prijedlog zaključka na glasovanje:

 1. Prihvaća se Izvješće Državnog ureda za reviziju – Područnog ureda Dubrovnik o obavljenoj reviziji Proračuna Grada Korčule, svibanj 2006.
 2. Nalaže se GP i GU da do kraja 2006. godine donesu program održavanja komunalne infrastrukture za  2006. godinu, program izgradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za 2006. godinu, a oboje u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu, plan nabave za 2006. godinu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi te da se izvijesti GV o stanju popisa imovine i obveza, budući se radi o jednom procesu koji će duže trajati.
 3. Gore navedeno treba pripremiti kako bi do kraja godine bilo na sjednici Gradskog vijeća.

Zaključak je usvojen jednoglasno.

3. TOČKA – Prijedlog Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti

organiziranja i naplate parkiranja u Gradu Korčuli

Marko Skokandić u uvodnom obrazloženju iznosi da se javnim natječajem koji je bio objavljen u Slobodnoj Dalmaciji na istu temu, u koncesiju davao i prostor ispod športske dvorane. Međutim,  s obzirom na potrebe građana za parkirališnim prostorom i nakon što se poništio taj natječaj, GP je odlučilo smanjiti područje koje se daje u koncesiju za taj dio ispred dvorane. (Isti prostor je namijenjen, do početka školske godine, za parkirališni prostor rezerviran za stanare.) Na prvi javni natječaj javila su se četiri ponuditelja. Pregledom dokumentacije ustanovljeno je da samo jedan ispunjava sve formalne zahtjeve i zadovoljava uvjete natječaja te je Povjerenstvo predložilo GP da tog ponuđača prihvati i s tim prijedlogom ide na GV. Međutim, nakon toga je Povjerenstvo dobilo jedan, potpuno opravdan, prigovor. Naime, Povjerenstvo je napravilo previd i nije uvidjelo da i tom ponuditelju nedostaje jedan traženi dokument (izjava o strukturi zaposlenih). Tako je odbačena i ta prijava te poništen javni natječaj. Na osnovu smanjenja prostora za davanje u koncesiju predvidjelo se i da će zarada ostvarena od iste bit manja od 200.000 kn. Temeljem toga (čl. 10 Odluke o komunalnim djelatnostima) nije se ponovno išlo na javni natječaj već na pozivni, i to na način da se isti uputio istoj četvorici ponuditelja, koji su se bili javili i na javni natječaj. To je bilo operativno puno brže, a i financijski jeftinije. Sve ostalo što je slijedilo, vijećnici su dobili navedeno  u materijalima.

Ivan Farac i dalje smatra da bi GP trebalo odustati i poništiti Poziv za dostavu ponuda za dodjelu koncesije. Naime, smatra da GP treba prije svega voditi računa o potrebama građana te im osigurati mjesta za parkiranje vozila. Mišljenja je da GP na ovaj način ignorira građane koji su do sada imali pravo i mogućnosti parkiranja vozila u centru grada.

Lovre Botica smatra da je novi natječaj također trebao biti javni, a ne pozivni. S obzirom da se promijenio predmet koncesije, radi se o novom natječaju. Ne sumnja da će obrt Sunce taj posao odraditi kako treba, ali smatra da se tu moglo napraviti puno više, tj. da je cijena, s aspekta Grada, trebala biti puno veća. U pozivu se trebao definirati početni iznos. Smatra da bi se i parkiranje pokraj groblja trebalo bolje osvijetliti, a možda bi netko bio zainteresiran da i to parkiralište uzme u koncesiju.  Mišljenja je da 30 parkirnih mjesta ništa neće riješiti za Grad, a niti će iznos dobiven za to biti značajan.

Davor Penić podsjeća da je tema ove točke dnevnog reda naplata parkirnih mjesta putem koncesije, a ne parkirna mjesta za stanare. U ovom slučaju Zakon o javnoj nabavi je u cijelosti poštivan.

Tino Andrijić pozdravlja potez Grada da parkiranje ispred športske dvorane privremeno namijeni za vozila stanara, kao i davanje parkirališta pokraj restorana Liburne u koncesiju. To je po njemu bio prostor u kojem je do sada vladao nered.

Gradonačelnik iznosi da je nered koji je prošle godine vladao na javnim površinama potpuno neprimjeren i ne smije se ponoviti. To je razlog što je GP pristupilo ovako rigoroznim mjerama, neovisno o tome što su svjesni problematike u kojoj se Grad nalazi. Koncesija je najmanje bitna radi novca, radi ekonomskim elemenata. Naime, ona je bitna po tome što će tih 30-tak parkirnih mjesta učiniti protočnima.

Josip Podbevšek smatra da je određena cijena trebala biti veća.

Marko Skokandić osvrćući se na izjavu gosp. Farca da GP ignorira građane, podsjeća da su izbori tek za tri godine pa moli da se o najvećem problemu ovog grada, prometu, razgovara na jedan drugi način, bez politizacije. Još jednom podsjeća da su u najstrožem centru grada stanari besplatno dobili 70-80 parkirnih mjesta, što garantira, nije slučaj u niti jednom drugom gradu. Nadalje podsjeća da je svrha Odluke o uređenju cestovnog prometa bila da se promet u mirovanju izmjesti iz centra grada. Podsjeća da je ovo prvi put da se u gradu naplaćuje parkiranje na javnim površinama. Hober je, kao koncesionar, naplaćivao ulazak na rive, koje su vlasništvo Lučke uprave.

Robert Lučić smatra da u slučaju ako se bude raspisivao natječaj za stanare, tj. ukoliko se ide na naplatu parkirališta za stanare, svima koji se jave na taj natječaj trebat će se omogućiti parkiranje pod istim uvjetima.

Sretan Tvrdeić predlaže da se UO Sunce dodijeli koncesija, ako je cijeli postupak provedeno po zakonu.

Predsjednik Vijeća stavlja predmetni zaključak na glasovanje.

Zaključak je, u tekstu kako je to predloženo u rednom materijalu, usvojen s 11 glasova „za“, jednim „protiv“ i 2 suzdržana glasa.

4. TOČKA – Prijedlog Odluke o sufinanciranju dječjih vrtića na području Grada  Korčule

koji nisu u vlasništvu Grada Korčule

Darko Bakarić, resorni član GP, u uvodnom obrazloženju iznosi da je ranije donesena  odluka na ovu temu stvarala određene zabune iz razloga što nije bila dobro koncipirana. Iz tog razloga je GP donijelo odluku da se pristupi izradi nove, jasnije odluke. Prijašnja odluka se odnosila i na dječji vrtići koji je u vlasništvu grada kao i na one koji to nisu. Sada GP predlaže da to budu dvije odvojene odluke.

Sretan Tvrdeić smatra da je prijedlog Odluke prihvatljiv. Koristi priliku da predloži da se iz JLS izdvoji više novca za roditelje koji su lošijeg imovinskog stanja.

Darko Bakarić podsjeća da je GV podržalo sve prijedloge GP kroz Gradski proračun na tu temu (sufinanciranje vrtića koji nije u vlasništvu Grada, pomoć rodiljama, učenici 1. razreda osnovnih škola na području Grada dobivaju besplatne udžbenike, itd.).

Sretan Tvrdeić poziva GP i GV da razmisle o povećanju iznosa za rodilje.

Josipa Podbevšeka zanima koliko u izdacima Grada iznosi stavka predviđena za sufinanciranje vrtića koji nisu u vlasništvu Grada, odnosno roditelja čija su djeca u tim vrtićima.

Darko Bakarić podsjeća da je u Gradskom proračunu za tu namjenu predviđeno oko 86.000 kn. Međutim iznos namijenjen za financiranje Gradskog vrtića je daleko veći. Napominje da u Proračunu postoji i stavka – pomoć D.V. Anđeli Čuvari“ u iznosu od 100.000 kn. Postoji i cca 1.800.000,00 kn što je Grad, kao vlasnik Gradskog vrtića, dužan pokriti.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, na glasovanje.

Odluka je usvojena jednoglasno.

5. TOČKA – Prijedlog Odluke o mjerilima sudjelovanja roditelja – korisnika u  cijeni

pojedinih programa u Dječjem vrtiću Korčula

Jakov Belić postavlja pitanje koliko Proračun Grada Korčule stoji prosječno boravak djeteta, po cijeni, u Dječjem vrtiću  Korčula te koliki je broj djece i djelatnika u istom.

Darko Bakarić podsjeća da Dječji vrtić Korčula ima svoje PJ. Ističe da je sada teško dati točnu cijenu, ali je to cca 1.800,00 kn mjesečno po djetetu. Što se tiče uposlenih djelatnika istina je da je Dječji vrtić Korčula u jednom većem dijelu popunjen sukladno Pravilniku, odnosno zakonskim aktima koji to reguliraju. Radi se o 21,5 zaposlenom djelatniku. Jedan dio tih djelatnika radi u područnim vrtićima s punim radnim vremenom i s brojem djece koliki je. Dakle postoje donekle objektivni razlozi zbog čega ima nešto veći broj zaposlenih. Bitno je naglasiti da je otvaranjem DV „Anđeli Čuvari“ rapidno pao broj djece u Gradskom Vrtiću, i taj se broj svake godine povećava. Koncem rujna mjeseca očekuje se izvještaj ravnateljice Dječjeg vrtića Korčula u kojem će biti vidljivo da li se taj trend nastavio ili se zaustavio. Vijećnici će Izvještaj o radu Dječjeg vrtića Korčula dobiti za jedno od idućih sjednica GV.

Josip Podbevšek smatra da je Dječji vrtić Korčula vrlo važna ustanova za Grad Korčulu.  U njemu je potrebno napraviti određene rekonstrukcije, bilo kadrovske, bilo organizacijske, i sl. S obzirom da veliki broj mladih ljudi rade do 16.00 sati predlaže da Grad pokuša u suradnji s Dječjim vrtićem Korčula i Osnovnom školom, organizirati cjelodnevni boravak u Vrtiću učenika od 1. do 4. razreda. Višak zaposlenih bi se na taj način mogao iskoristiti.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Odluke, u tekstu kako je to predloženo u radnom materijalu, na glasovanje.

Odluka je usvojena jednoglasno.

6. TOČKA – Prijedlog Plana operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na

području Grada Korčule za 2006. godinu

Gradonačelnik u uvodnom izlaganju između ostalog iznosi da je Plan u okviru planiranih proračunskih sredstava. Podsjeća da na području Korčule djeluje i profesionalna vatrogasna postrojba pri ministarstvu koja je locirana na području Blata. Grad je mišljenja da se s novcem koji se izdvaja za tu profesionalnu postrojbu u DVD-ima JLS može napraviti daleko više. Svjesni su činjenice da profesionalci u tom dijelu možda predstavljaju i najveću garanciju, ali s obzirom na veličinu našeg područja i  protupožarni rizik, mišljenja su da bi neka druga organizacija mogla biti svrsishodnija.

Aljoša Milat podržava Plan te ističe važnost koju u zaštiti šuma, građana te pokretne i nepokretne imovine od požara ima DVD Korčula. Pitanje je da li je novac predviđen za DVD dovoljan. Drugo je pitanje tehničke opreme. Profesionalna postrojba stoji dosta novca, i aktivisti u vatrogasnoj organizaciji su mišljena da bi bilo bolje da je državno zapovjedništvo taj novac ulagalo u jačanje DVD-a pri JLS. Osim toga, preporučuje gradonačelniku i svim aktivistima u strankama, Županiji, itd. da se izbore za to da se DVD, kao temeljna snaga protupožarne zaštite u Gradu Korčuli, materijalno jače opremi.

Sretan Tvrdeić načelno podržava Plan, ali daje primjedbu što isti nije došao ranije na dnevni red Vijeća.

Davor Penić ističe da je cijeli problem u nedostatku financijskih sredstava. Smatra da će se tradicija vatrogastva ugasiti ako se ne pronađu dodatni izvori financiranja.

Predsjednik Vijeća stavlja Plan operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na području Grada Korčule za 2006. godinu, u tekstu kako je to preloženo u radnom materijalu, na glasovanje.

Plan je usvojen jednoglasno.

7. TOČKA – Javna priznanja Grada Korčule u 2006. godini

Lovre Botica iznosi prijedloge zaključaka Odbora za javna priznanja za ovogodišnje nagrade Grada:

 1. Da se osobna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeli  dr.sc. Goranu Kalogjeri iz Rijeke;
 2. da se osobna godišnja nagrada Grada Korčule dodijeli prof. Alenu Krajančiću iz Čare;
 3. da se za počasnog građanina Grada Korčule proglasi akademik Vojmir Vinja iz Zagreba;
 4. da se nagrada Grada za životno djelo dodijeli Mihajlu Miši Kirchmayeru iz Korčule, te
 5. da se kolektivna godišnja nagrada dodijeli ženskoj klapi Verse iz Korčule.

Napominje da su zaključci Odbora doneseni jednoglasno te predlaže Vijeću njihovo usvajanje. U nastavku iznosi obrazloženja za gore iznesene prijedloge (tonski snimak 2:39:36).

Predsjednik Vijeća stavlja na glasovanje iznesene prijedloge Odbora:

 1. prijedlog zaključka o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule dr. sc. Goranu Kalogjeri iz Rijeke, jednoglasno je prihvaćen;
 2. prijedlog zaključka o dodjeli osobne godišnje nagrade Grada Korčule prof. Alenu Krajančiću iz Čare, jednoglasno je prihvaćen;
 3. prijedlog zaključka da se za počasnog građanina Grada Korčule proglasi akademik Vojmir Vinja iz Zagreba, jednoglasno je prihvaćen;
 4. prijedlog zaključka o dodjeli nagrade Grada Korčule za životno djelo gosp. Mihajlu Miši Kirchmayeru iz Korčule, jednoglasno je prihvaćen;
 5. prijedlog zaključka o dodjeli kolektivne nagrade ženskoj klapi Verse, također je jednoglasno prihvaćen.

Sjednica je završila u 20.45 sati.

ZAPISNIČAR                                                                                    PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Sanja Tomašić                                                                                                       Frano Skokandić,ing.