Skraćeni zapisnik sa 8. sjednice Gradskog vijeća Grada Korčule (2006)

Sjednica je održana 6. travnja (četvrtak) 2006.godine, s početkom u 17.30 sati u Gradskoj vijećnici.

Sjednici predsjedava gosp. Frano Skokandić – predsjednik Vijeća, a zapisnik vodi Srđan Mrše, tajnik Grada.

Zbog tehničkog kvara na diktafonu sjednica nije snimljena u tonskom zapisu.

Prilikom utvrđivanja kvoruma utvrđeno je da sjednici nisu nazočni sljedeći vijećnici: M. Pažin i J. Podbevšek.   Davor Penić nazočan je sjednici od 18.40 sati.

Ostali nazočni: M. Duhović – gradonačelnik, D. Kalogjera i M. Skokandić – zamjenici gradonačelnika, D. Bakarić i T. Grbin  – članovi GP, A. Stanišić –predsjednik Vijeća MO Kneže, M. Didović – zamjenik predsjednika Vijeća MO Postrana, M. Cebalo – predsjednik Vijeća MO Žrnovo, S. Mrše – tajnik Grada te predstavnici tiska.

Predsjednik Vijeća iznosi stav o zajedničkom dogovoru pozicije i opozicije da se na ovoj sjednici ne održi „Aktualni sat“ da bi se, s obzirom da predstoje izbori, izbjeglo da se „Aktualni sat“ pretvori u političku promidžbu. Dalje objašnjava da je ova sjednica samo s jednom točkom dnevnog reda, odnosno dvije, ako se računa točka „usvajanje zapisnika sa 7. sjednice GV“, zbog vremenskog roka do kada se ovo Vijeća mora očitovati, tj. dati mišljenje na Nacrt konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije. Taj rok je 10. travnja 2006. godine do 16.00 sati (zahtjev za mišljenje s pratećim materijalima Grad Korčula je dobio 15. ožujka 2006. godine).

Tino Andrijić se ne slaže sa stavom, odnosno prijedlogom predsjednika Vijeća da se ne održi „Aktualni sat“, već predlaže da se isti održi.

Prijedlog gosp. Tina Andrijića nije prihvaćen (dva glasa „za“).

UTVRĐIVANJE DNEVNOG REDA

Tonči Anzulović, kao predsjednik Odbora za statut i poslovnik iznosi da je predloženi dnevni red u skladu sa Statutom Grada i Poslovnikom GV te da u sadržaju predloženog materijala nema zapreka za raspravu po istom i donošenje predloženog akta (zaključka).

Predsjednik Vijeća otvara raspravu po predloženom dnevnom redu. S obzirom da nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu istog, zaključuje raspravu te predloženi dnevni red stavlja na glasovanje.

Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasni, i glasi:

  1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća
  2. Nacrt Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-neretvanske županije – mišljenje

1. TOČKA – Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća

Zapisnik sa 7. sjednice Gradskog vijeća usvojen je jednoglasno, bez primjedbi.

2. TOČKA – Nacrt Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko-

neretvanske županije – mišljenje

Gradonačelnik u uvodu iznosi da su u međuvremenu izvršene konzultacije i da je predlagatelj predmetnog zaključka dobio neke prijedloge za izmjene u tekstu prijedloga zaključka koji je dostavljen u radnom materijalu, a odnose se na sljedeće:

U točki 2. prijedloga Zaključka riječi: „obustavi započeti postupak“ zamjenjuju se riječima: „zaustavi započete radnje u postupku“.

U obrazloženju, u točki 7/na kraju pasusa, riječi: „od strane nekih dužnosnika“ brišu se, a u točki 8/ između riječi: “odnos“ i „Županije“ treba ubaciti riječi: „određeni službi“.

Ove primjedbe, tj. prijedloge predlagatelj prihvaća.

Gradonačelnik zatim čita tekst prijedloga Zaključka s prihvaćenim izmjenama.

Predsjednik Vijeća otvara raspravu, u kojoj nije bilo posebno bitnih primjedbi ili prijedloga na predloženi tekst Zaključka.

Predsjednik Vijeća stavlja prijedlog Zaključka, kako je to predloženo u radnom materijalu, s predloženim izmjenama, na glasovanje.

Tako izmijenjen prijedlog Zaključka, usvojen je jednoglasno.

Sjednica je završila s radom u 17.50 sati.

ZAPISNIČAR                                                                                     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Srđan Mrše, dipl.iur.                                                                                   Frano Skokandić, ing.