Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Korčule za razdoblje 2016. – 2019. godine

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnika …

Temeljem članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15) te članka 49. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 5/14), Gradsko vijeće Grada Korčule je na prijedlog gradonačelnika razmatralo i usvojilo na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine

S M J E R N I C E

za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite

na području Grada Korčule za razdoblje 2016. – 2019. godine

I. UVOD

(1) Sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svij dijelova sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobra i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja.

(2) Člankom 17. Zakona o sustavu civilne zaštite (NN 82/15; dalje u tekstu: Zakon) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na prijedlog izvršnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave izvršava, među ostalim, i zadaću da u postupku donošenja proračuna razmatra i usvaja smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite koje se razmatraju i usvajaju svake četiri godine.

Cijeli tekst Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite možete vidjeti OVDJE.