Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Korčule u 2010. godini

Temeljem članka 28. stavka 1. podstavka 1. Zakona o zaštiti i spašavanja («Narodne novine«, br. 174/04, 79/07 i 38/09), Gradsko vijeće je na 9. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2009. godine donijelo

S M J E R N I C E
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Grada Korčule u 2010. godini

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih Procjenom ugroženosti ljudi, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i kulturnih dobara kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, protupožarna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2010. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

 1. CIVILNA ZAŠTITA

 1.1. Dovršiti izradu Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara (u nastavku teksta: Procjena ugroženosti).

1.2. Nakon izrade Procjene izraditi Plan zaštite stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara (u nastavku teksta: Plan zaštite).

1.3. Sukladno Procjeni ugroženosti osnovati postrojbe civilne zaštite te osiguranim sredstvima u Proračunu Grada Korčule, a s ciljem razvoja vlastitih sposobnosti za djelovanje službi i pravnih osoba za djelovanje na sprečavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnost djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost, za Zapovjedništvo, postrojbe i druge segmente civilne zaštite iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) te planirati osposobljavanje, uvježbavanje i druge aktivnosti.

1.4. Donijeti Plan evakuacije i zbrinjavanja turista za područje Grada Korčule.

1.5. Izraditi Plan civilne zaštite Grada Korčule.

1.6. Izraditi operativni plan civilne zaštite za mobilizaciju Zapovjedništva CZ Grada Korčule.

1.7. Planirati u  Proračunu za civilnu zaštitu određena sredstva (izrada Plana te opremanje i obučavanje Zapovjedništva i postrojbi civilne zaštite).

 2. PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

 2.1. Napraviti reviziju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, i na osnovu revizije donijeti izmjene i dopune Plana zaštite od požara.

2.2. Donijeti Odluku o agrotehničkim mjerama na poljoprivrednom zemljištu, mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu.

2.3. Poduzeti potrebne radnje i donijeti potrebite akte koji su u obvezi Grada Korčule, a koje Grad Korčula nije izvršio, a prema nalazu inspekcije zaštite od požara.

2.4. Zajedno s Hrvatskim šumama d.o.o. pokušati kroz sporazum osigurati zajedničke izviđačko-motriteljske ophodnje i motriteljske postaje za područje Grada Korčule koje će biti u funkciji zaštite šuma, kako šuma u vlasništvu RH tako i šuma u privatnom vlasništvu, i po potrebi osigurati određena sredstva.

2.5. Donijeti za ljetnu požarnu sezonu 2010. plan operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara na području Grada Korčule.

2.6. Ljetnu požarnu sezonu definirati za razdoblje 1. lipnja do 30. rujna.

 3. VATROGASTVO

 3.1. Za plaće i materijalne troškove i opremu DVD-a Korčula osigurati potrebna sredstva kao i do sada u okviru zakonski određenog minimuma te za nedostajuću opremu DVD-a prema njegovom planu opremanja, kroz posebni plan operativnih mjera i zadaća na zaštiti šuma od požara gdje će se iskazati pojedine stavke troškova.

3.2. DVD Korčula je obvezna Gradu Korčuli dostavljati izvješće o utrošenim Proračunskim sredstvima po stavkama, kao i izvješće o svim požarima u kojima u gašenju sudjelovao DVD Korčula, a isto se treba dostaviti do kraja mjeseca veljače tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

 4. SKLONIŠTA I SUSTAV UZBUNJIVANJA

 4.1. Kako na području Grada Korčule još nema niti jedno izgrađeno sklonište osnovne zaštite to će se nastojati predvidjeti njihova gradnja kod izgradnje velikih objekata, onda kada to posebnim propisima bude obveza.

4.2. Za „pomoćna skloništa“ se ne predviđaju posebne aktivnosti i projekti osim ako to neke izvanredne okolnosti ne budu zahtijevale.

4.3. Vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi (škole, vrtići, športske dvorane, stadioni i sl.) dužni su uspostaviti i održavati odgovarajući sustav uzbunjivanja građana te ga povezati sa jedinstvenim Državnom centrom 112.

4.4. Grad Korčula treba kroz primjereno razdoblje osigurati sustav uzbunjivanja, bilo  s elektronskim sirenama ili s ručnim načinom uzbunjivanja.

 5. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

 Za navedene udruge, sukladno podnesenim i prihvaćenim razvojnim projektima i programima u dijelu od značaja za zaštitu i spašavanje, utvrditi aktivnosti koje će se financirati iz Proračuna Grada.

 6. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

 6.1. Definirati snage, raspoloživa materijalno-tehnička sredstva i potrebe (za dodatnom opremom, usavršavanjem, obukom, vježbama i sl.).

6.2. Utvrditi u Proračunu sredstva za redovne službe i djelatnosti – sudionike u sustavu zaštite i spašavanja koji se po posebnim propisima financiraju iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

6.3. Nastojati pronaći odgovarajući skladišni prostor za potrebe Hrvatskog crvenog križa -Gradsko društvo Korčula za skladištenje opreme, robe i odjeće (šatori, pomoćni ležajevi, pokrivače, vreće za spavanje, podmetače i dr. te odjeća i obuća za prvu pomoć), koji bi istovremeno služio i za potrebe skladištenja opreme postrojbi civilne zaštite Grada Korčule, ako se za isto ne iznađe posebni skladišni prostor.

  

KLASA: 021-05/09-03/44                                                                                PREDSJEDNIK
URBROJ: 2138/01-1-09-1                                                                           GRADSKOG VIJEĆA
Korčula, 28. prosinca 2009.                                                                  Lovro Krstulović, dr. stom.