Socijalni plan za 2020. godinu

KLASA: 550-02/20-01/01
URBROJ: 2138-01-02-20-01
Korčula, 14. siječnja 2020.

Na temelju članka 3. točka 2. i 3. Odluke o socijalnoj skrbi (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 02/18) te članka 141. stavka 1. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, br. 3/18), gradonačelnik Grada Korčule donosi

SOCIJALNI PLAN GRADA KORČULE ZA 2020. GODINU

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.

Komentiraj