Zaključak o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Korčule za 2016.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/13, 4/13-pročišćeni tekst i 1/16), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 6. sjednici održanoj dana 21. prosinca 2017. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o Izvješću Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji
Grada Korčule za 2016.

  1. Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za reviziju o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Korčule za 2016.
  2. Nalaže se Gradskoj upravi i gradonačelniku da postupe po nalazima revizije.
  3. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

 

KLASA: 041-01/17-02/01
URBROJ: 2138/01-01-17-7
Korčula, 21. prosinca 2017.

 

     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokadnić, ing.

 

Zaključak preuzmite na linku.