Zaključak o davanju odobrenja Programu rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2020. godinu

KLASA: 021-05/19-03/02
URBROJ: 2138/01-01-19-2
Korčula, 23. studenog 2019.

Na temelju članka 25. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/16) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 20. sjednici održanoj dana 23. studenog 2019. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju odobrenja Programu rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2020. godinu

Tekst Zaključka u cijelosti možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.