Zaključak o davanju odobrenja Programu rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2021. godinu

KLASA: 021-05/20-03/02
URBROJ: 2138/01-01-20-2
Korčula, 14. listopada 2020.

Na temelju članka 25. stavka 4. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 1/16) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 28. sjednici održanoj dana 14. listopada 2020. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o davanju odobrenja Programu rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2021. godinu

  1. Daje se odobrenje Programu rada Savjeta mladih Grada Korčule za 2021. godinu, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.