Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za 2024. godinu

KLASA: 007-04/24-01/02
URBROJ: 2117-9-03/1-24-2
Korčula, 6. ožujka 2024.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2024. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o davanju suglasnosti na Godišnji plan i program rada
Dječjeg vrtića Korčula za 2024. godinu

 

  1. Daje se suglasnost na Godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za 2024. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Zaključak možete preuzeti na poveznici.