Zaključak o davanju suglasnosti na Plan i program rada Dječjeg vrtića Korčula za pedagošku 2019./2020. godinu

KLASA: 601-02/20-01/05
URBROJ: 2138/01-01-20-2
Korčula, 18. svibnja 2020.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 24. sjednici održanoj dana 18. svibnja 2020. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.