Zaključak o davanju suglasnosti na Program rada Gradskog muzeja Korčula za 2024. godinu

KLASA: 007-04/24-01/07
URBROJ: 2117-9-03/1-24-2
Korčula, 6. ožujka 2024.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 20. Statuta Gradskog muzeja Korčula, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 21. sjednici održanoj dana 6. ožujka 2024. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o davanju suglasnosti na Program rada
Gradskog muzeja Korčula za 2024. godinu

  1. Daje se suglasnost na Program rada Gradskog muzeja Korčula za 2024. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Zaključak možete preuzeti na poveznici.