Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice „Ivan Vidali“

KLASA: 612-04/19-01/07
URBROJ: 2138/01-02-20-2
Korčula, 31. siječnja 2020.

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127(19), članka 47. stavka 1. točke 15. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18, članka 44. Statuta Gradske knjižnice „Ivan Vidali“ te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 22. sjednici održanoj dana 31. siječnja 2020. godine donio je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice „Ivan Vidali“

Tekst Zaključka možete pročitati ovdje.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing