Zaključak o davanju suglasnosti Ustanovi “ŠOK” za naziv natkrivenom plivačkom bazenu_2012

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule («Službeni glasnik Grada Korčule», br 7/09 i 811), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 15. sjednici održanoj dana 11. rujna 2012. godine donijelo

Z A K L J UČ A K
o davanju suglasnosti Ustanovi „Športski objekti Korčula“
za naziv natkrivenom plivačkom bazenu

1. Daje se suglasnost Ustanovi „Športski objekti Korčula“ da natkriveni plivački bazen u Korčuli nazove po pok. plivaču, vaterpolisti i treneru Gojku Arneriju.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

KLASA: 620-01/12-01/07
URBROJ: 2138/01-01-12-2
Korčula, 11. rujna 2012.

………….PREDSJEDNIK
……..GRADSKOG VIJEĆA
Lovro Krstulović, dr. med. dent.

Komentiraj