Zaključak o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule Korčulanskom plivačkom klubu

KLASA: 061-01/20-01/01 URBROJ: 2138/01-01-20-9 Korčula, 14. srpnja 2020 Na temelju članaka 10. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), članaka 7. i 11. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javni priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, …

KLASA: 061-01/20-01/01
URBROJ: 2138/01-01-20-9
Korčula, 14. srpnja 2020

Na temelju članaka 10. i 12. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18), članaka 7. i 11. Pravilnika o kriterijima i postupku dodjele te obliku i sadržaju javni priznanja Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/19) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 25. sjednici održanoj dana 14. srpnja 2020. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o dodjeli kolektivne godišnje nagrade Grada Korčule
Korčulanskom plivačkom klubu

  1. Kolektivna godišnja nagrada Grada Korčule dodjeljuje se Korčulanskom plivačkom klubu iz Korčule – za 90 godina osnivanja i rada.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing