Zaključak o Izvješću Savjeta mladih Grada Korčule za 2018. godinu

KLASA: 021-05/10-01/04
URBROJ: 2138/01-01-19-1
Korčula, 4. srpnja 2019.

Na temelju članka 19. stavka 6. Zakona o Savjetu mladih („Narodne novine“, broj 41/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 17. sjednici održanoj dana 4. srpnja 2019. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prima se na znanje Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Korčule za 2018. godinu.

 

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

         PREDSJEDNIK
    GRADSKOG VIJEĆA
    Marko Skokandić, ing.