Zaključak o kupnji zemljišta

KLASA: 944-06/22-01/8
URBROJ: 2117-9-02-23-2
Korčula,  27. travnja 2023.

Na temelju članka 78. st. 6. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), rješavajući po ponudi Đani Grčića iz Splita, Sukoišanska 31, OIB: 76208959637 gradonačelnica  Grada Korčule, donosi

Z A K L J U Č A K

  1. Nekretnine označene kao č.zem. 547/5, površine 156 m2, č.zem. 547/6 površine 347 m2 i č.zem. 655/460 površine 215 m2, sve upisane u zk.ul. broj 908 k.o. Korčula, vlasništvo Đani Grčića iz Splita, Sukoišanska 31, kupiti će Grad Korčula, radi izgradnje parkinga i predviđenih javnih sadržaja. Prodajom rečenih čestica, Đani Grčić ostaje bez pristupa za česticu zemlje 655/35 k.o. Korčula, koja nije predmet kupoprodaje, te se Grad Korčula obvezuje istoj osigurati pristup.
  2. Kupoprodajna cijena se utvrđuje u iznosu od 21.300,00 EUR/160.484,85 HRK, a utvrđena je prema Procjembenom elaboratu PR I-17/2023 od 16.01.2023. godine, koji je potvrđen od strane Povjerenstva Dubrovačko-neretvanske županije.
  3. Zadužuje se Upravni odjel za upravljanje Gradskom imovinom, gospodarstvo i turizam za provođenje ovog Zaključka.

Zaključak možete preuzeti na poveznici.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.