Zaključak o nekorištenju prava prvokupa dijela nekretnine u čest. zgr. 181/3 z.u. 1438 k.o. Korčula

Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara („Narodne novine“, broj 69/99, 151/03, 157/03, 100/04, 87/09,88/10, 61/11, 25/12 i 136/12), članka 74. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 6/09, 3/13. 4/13-pročišćeni tekst i 5/14) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 7/09, 8/11, 3/14 i 4/13-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 7. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2015. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

o nekorištenju prava prvokupa dijela nekretnine u čest. zgr. 181/3 z.u. 1438 k.o. Korčula

1. Grad Korčula neće koristiti pravo prvokupa, sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, dijela nekretnine u čest. zgr. 181/3 z.u. 1438 k.o. Korčula, što u naravi predstavlja stan na 2. katu (ulaz lijevo) koji se sastoji od kuhinje, blagavaonice i dnevnog boravaka, kupaonice i dvije sobe, površine 31,30 m2,  u suvlasništvu Tijux Patricie Georgese Miquel i Tijux Josiane, svaka za ½, kao prodavateljica, po cijeni od 120.000,00 EUR (plativo u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan isplate.

2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“

KLASA: 944-03/15-01/11

URBROJ: 2138/01-01-15-2

Korčula, 15. prosinca 2015.

PREDSJEDNIK

GRADSKOG VIJEĆA

Joško Cebalo, dipl. iur.

DOSTAVITI:

1.   Odvjetnica Daniela Urban Laus,

…..kao punomoćnica prodavateljica

2.   Državni ured za upravljanje državnom imovinom,

…..Zagreb, Dežmanova 10

3.   Dubrovačko-neretvanska županija, Dubrovnik,

…..Pred Dvorom 1

4...Pismohrana

Komentiraj