Zaključak o određivanju visine naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe za službenike i namještenike Grada Korčule

KLASA: 121-09-22-01/03
URBROJ: 2117-9-02-22-1
Korčula, 29. studenog 2022.

Na temelju članka 78. stavka 1. točke 5. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), a u svezi s člankom 23. Pravilnika o plaći, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 10/13, 2/14 i 14/21), Gradonačelnica Grada Korčule dana 29. studenog 2022. godine donijela je

Z A K L J U Č A K
o određivanju visine naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe
za službenike i namještenike Grada Korčule

1. Ako je službeniku, odnosno namješteniku Grada Korčule odobreno korištenje privatnog automobila, službenik, odnosno namještenik ima pravo na naknadu troškova korištenja privatnog automobila u službene svrhe u iznosu od 3,00 kn po prijeđenom kilometru.

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl.ing.agr.