Zaključak o oslobađanju plaćanja javne površine za mjesec svibanj 2021. godine zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

KLASA: 415-01/20-01/02
URBROJ: 2138/01-02-21-20
Korčula, 5. svibnja 2021.

Na temelju članaka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21), članka 13. stavka 1. Odluke o zakupu javne površine („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 2/97, 3/97, 1/99, 5/08 i 8/20) i temeljem Programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2/koronavirus) (Službeni glasnik Grada Korčule 6/20) gradonačelnik dana 5. svibnja 2021. godine donosi

Z A K L J U Č A K
o oslobađanju plaćanja javne površine za mjesec svibanj 2021. godine
zbog posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19)

 Zakupnici javnih površina sa kojima je Grad Korčula sklopio Ugovor o zakupu javne površine, a koji se odnosi na štekate ugostiteljskih objekata, reklamne panoe, banke i stalke, neće plaćati zakup javne površine utvrđen u sklopljenim Ugovorima, za mjesec svibanj 2021. godine.

Cjeloviti tekst Zaključka možete pročitati na poveznici.

 GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.