Zaključak o osnivanju Odbora za pripremu opere „Opsada Korčule“

KLASA: 022-06/21-01/01
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 19. siječnja 2021.

Na temelju članka 80.  i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule  (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18), gradonačelnik Grada Korčule dana 19. siječnja 2021. godine donio je

Z A K L J U Č A K
o osnivanju Odbora za pripremu opere „Opsada Korčule“

 1. Osniva se Odbor za pripremu opere „Opsada Korčule“ koja bi se izvela povodom obilježavanja 450.-te obljetnice obrane Korčule od Turaka.
 2. U Odbor se imenuju:
  – JOSIP DEGL´ IVELLIO – voditelj
  – ANDRIJA FABRIS
  – SILVIO FORETIĆ
  – IVO LIPANOVIĆ
  – LANA FILIPPI BRKIĆ
  – MILIJANA BOROJEVIĆ
  – HANA TURUDIĆ.
 3. Zadaća Odbora je poduzimanje potrebitih radnji i priprema materijala za izvedbu cjelovite opere „Opsada Korčule“.
 4. Za koordinatora u projektu imenuje se JOSIP DEGL´ IVELLIO, sa zadaćom koordiniranja aktivnosti i potrebitih radnji svih dionika u projektu.
 5. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

GRADONAČELNIK
Andrija Fabris, ing.