Zaključak o osnivanju Savjeta za prostorno uređenje

KLASA: 022-06/21-01/24
URBROJ: 2138/01-02-21-1
Korčula, 1. prosinca 2021.

Na temelju članka 80. i članka 141. stavka 2. Statuta Grada Korčule (“Službeni glasnik Grada Korčule”, broj 3/18 i 3/81), gradonačelnica Grada Korčule dana 1. prosinca 2021. godine donijela je

 Z A K L J U Č A K
o osnivanju Savjeta za prostorno uređenje

 1. Osniva se Savjet za prostorno uređenje, kao savjetodavno tijelo gradonačelnice, u sastavu:
  – NIKA SILIĆ MAROEVIĆ – predsjednica
  – DANIELA FARČIĆ – član
  – MARKO PADOVAN – član
  – MIRKO DUHOVIĆ – član
  – MILOŠ PECOTIĆ – član
  – SAŠA FIDER – član
  – PETAR LAUS – član
  – NIKOLA IVANČEVIĆ – član
  – OTTO BARIĆ – član
  – MARKO NOBILO  – član
  – ANTE JERIČEVIĆ – član
  – IVAN BLITVIĆ – član.

2. Zadaća Savjeta je da razmatra problematiku stanja prostornog planiranja i donošenja prostornih planova te da daje prijedloge i mišljenja gradonačelnici o pojedinim pitanjima iz oblasti prostornog planiranja, poglavito u postupku donošenja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Korčule

Cjeloviti tekst Zaključka možete pročitati na poveznici.

                GRADONAČELNICA
Nika Silić Maroević, dipl. ing. agr.