Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020.

KLASA: 022-06/21-01/09
URBROJ: 2138/01-01-21-2
Korčula, 8. travnja 2021.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 33. sjednici održanoj dana 8. travnja 2021. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.