Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2020. godinu

KLASA: 620-01/21-01/06
URBROJ: 2138/01-01-21-2
Korčula, 8. travnja 2021.

Na temelju članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), a u svezi s člankom 49. Statuta Ustanove „Športski objekti Korčula“, Gradsko vijeće Grada Korčule je na 33. sjednici održanoj dana 8. travnja 2021. godine donijelo

Z A K L J U Č A K

  1. Prihvaća se Izvještaj o radu Ustanove „Športski objekti Korčula“ za 2020. godinu.
  2. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Marko Skokandić, ing.