Zaključak o pristupanju Grada Korčule Udruzi Lokalna akcijska skupina u ribarstvu FLAG Južni Jadran

KLASA: 302-01/21-01/01
URBROJ: 2138/01-01-21-1
Korčula, 28. rujna 2021.

Na temelju članka 12. i članka 27. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15-ispravak, 123/17, 98/19  i 144/20), članka 47. stavka 1. točke 27. Statuta Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 3/18 i 3/21) te članka 68. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Korčule („Službeni glasnik Grada Korčule“, broj 8/18), Gradsko vijeće Grada Korčule je na 4. sjednici održanoj dana 28. rujna 2021. godine donijelo

Z A K L J U Č A K
o pristupanju Grada Korčule Udruzi
LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU JUŽNI JADRAN

  1. Grad Korčula pristupit će Udruzi LOKALNA AKCIJSKA SKUPINA U RIBARSTVU JUŽNI JADRAN (u nastavku teksta:  FLAG Južni Jadran).
  2. Grad Korčula stječe sva prava i obveze člana FLAG-a Južni Jadran danom pristupanju, te danom pristupanja, tj. učlanjenja ostvaruje sva prava i obveze člana utvrđena Statutom FLAG-a Južni Jadran.
  3. Ovlašćuje se gradonačelnica da sklapa sve akte, odredi predstavnika Grada Korčule u FLAG-u Južni Jadran i poduzima sve radnje s ciljem izvršavanja obveza i ostvarivanja prava propisanih Statutom FLAGA-a Južni Jadran.
  4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Korčule“.

PREDSJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA
Marija Šegedin

Tekst Zaključka možete pročitati na poveznici.